Quá trình phát tri?n

Khái quát l?ch s? hình thành và phát tri?n
c?a B? Tài nguyên và M?i tr
??ng

 

Số phát hành trực tuyếnB? Tài nguyên và M?i tr??ng ???c thành l?p trên c? s? h?p nh?t m?t s? c? quan, l?nh v?c qu?n ly chuyên ngành, bao g?m: ??t ?ai; tài nguyên n??c; tài nguyên khoáng s?n, ??a ch?t; m?i tr??ng; khí t??ng thu? v?n; bi?n ??i khí h?u; ?o ??c, b?n ??; và qu?n ly t?ng h?p và th?ng nh?t bi?n và h?i ??o. Các l?nh v?c do B? Tài nguyên và M?i tr??ng qu?n ly ??u g?n li?n v?i s? phát tri?n c?a ??t n??c.

Ngay sau khi giành ???c chính quy?n, n??c Vi?t Nam Dan ch? c?ng hòa ?? t? ch?c chính ph? lam th?i và xác ??nh các l?nh v?c do nhà n??c qu?n ly trong ?ó có các l?nh v?c qu?n ly nhà n??c v? tài nguyên và m?i tr??ng, c? th? nh? sau:

Số phát hành trực tuyến- Ngày 25 tháng 9 n?m 1945, Phòng B?n ?? thu?c B? t?ng tham m?u ???c thành l?p.

- Ngày 03 tháng 10 n?m 1945, Ch? t?ch n??c Vi?t Nam Dan ch? c?ng hòa ?? ky S?c l?nh s? 41/SL, tuyên b? b?i b? t?t c? các c?ng s? và các c? quan thu?c Ph? Toàn quy?n ??ng d??ng. Chuy?n giao toàn v?n b?t ??ng s?n, ??ng s?n và nhan viên hi?n tòng s? sang các B? c?a chính ph? lam th?i Vi?t Nam. Theo ?ó, ?? thành l?p các s? sau: S? T?ng Thanh tra Khoáng ch?t và k? ngh? ???c chuy?n sang B? Qu?c dan Kinh t?; S? Tr??c b?, V?n t?, Qu?n th? ?i?n th? và thu? tr?c thu ???c chuy?n v? B? Tài chính; S? Thiên v?n và ?ài Thiên v?n Ph? Li?n v? tr?c thu?c B? C?ng chính và Giao th?ng.

?ay là c? s? ?? thành l?p c? quan qu?n ly nhà n??c v? ??a ch?t và khoáng s?n c?ng nh? quan ly nhà n??c v? ??t ?ai và khí t??ng th?y v?n trong ch? ?? m?i.

- Ngày 13 tháng 4 n?m 1946, Ch? t?ch Chính ph? lam th?i n??c Vi?t Nam Dan ch? c?ng hoà H? Chí Minh ?? ky S?c l?nh s? 50/SL v? vi?c t? ch?c B? Giao th?ng c?ng chính trong ?ó có Nha Khí t??ng

- Ngày 06 tháng 5 n?m 1946, Ch? t?ch Chính ph? lam th?i n??c Vi?t Nam Dan ch? c?ng hoà H? Chí Minh ?? ky S?c l?nh s? 61/SL quy ??nh b? máy t? ch?c c?a B? Qu?c dan kinh t? trong ?ó có Nha Khoáng ch?t và M? ngh?.

- Ngày 29 tháng 5 n?m 1946, Ch? t?ch n??c Vi?t Nam Dan ch? c?ng hòa H? Chí Minh ?? ky S?c l?nh s? 75/SL v? c? c?u b? máy c? quan B? Tài chính, trong ?ó có Nha Tr??c b?, C?ng s?n và ?i?n th? là c? quan qu?n ly nhà n??c v? ??t ?ai.

Số phát hành trực tuyến- Ngày 28 tháng 9 n?m 1955, Chính ph? ban hành Ngh? ??nh s? 588/TTg thành l?p Nha Khí t??ng tr?c thu?c Ph? Th? t??ng. Ngày 05 tháng 6 n?m 1958, Chính ph? ban hành Ngh???nh s? 916/TTg thành l?p Nha Khí t??ng Th?y v?n.

- Ngày 16 tháng 9 n?m 1959, Th??ng v? H?i ??ng Chính ph? ?? ra Ngh? quy?t v? vi?c thành l?p C?c ?o ??c và B?n ?? nhà n??c. Ngày 14 tháng 12 n?m 1959, Th? t??ng Chính ph? Ph?m V?n ??ng ?? ban hành Ngh? ??nh 444/TTg v? vi?c thành l?p C?c ?o ??c và B?n ?? nhà n??c tr?c thu?c Th? t??ng ph??? th?ng nh?t ch???o và t? ch?c th?c hi?n c?ng tác ?o ??c trong toàn qu?c; xu?t b?n và qu?n ly các lo?i b?n ??; nghiên c?u khoa h?c v? ?o ??c và b?n ??.

Số phát hành trực tuyến- Ngày 14 tháng 10 n?m 1975, ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i ?? ra Ngh? quy?t s? 21-NQ/QHK6 thành l?p T?ng c?c Khí t??ng Th?y v?n trên c? s? h?p nh?t Nha Khí t??ng và C?c Th?y v?n (thu?c B? Th?y l?i).

- Ngày 6 tháng 3 n?m 1979, Chính ph? ?? ban hành Ngh? ??nh 88/CP, quy ??nh B? Thu? l?i ch?u trách nhi?m th?ng nh?t qu?n ly nhà n??c v? tài nguyên n??c, phan ph?i s? d?ng và b?o v? tài nguyên và m?i tr??ng n??c.

- Ngày 09 tháng 11 n?m 1979, H?i ??ng Chính ph? ?? ban hành Ngh? ??nh s? 404-CP quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v? và t? ch?c c?a T?ng c?c Qu?n ly ru?ng ??t.

- Ngày 12 tháng 10 n?m 1992Số phát hành trực tuyến, B? Khoa h?c, C?ng ngh? và M?i tr??ng ?? ???c thành l?p. Ngày 22 tháng 5 n?m 1993, Chính ph? ?? ban hành Ngh? ??nh s?22-CP v? nhi?m v?, quy?n h?n và t? ch?c b? máy c?a B? Khoa h?c, C?ng ngh? và m?i tr??ng. Theo ?ó, C?c M?i tr??ng là c? quan ??u tiên chuyên trách v? b?o v? m?i tr??ng có ch?c n?ng giúp B? tr??ng B? Khoa h?c, C?ng ngh? và M?i tr??ng th?ng nh?t qu?n ly các ho?t ??ng b?o v? m?i tr??ng trong c? n??c.

- Ngày 22 tháng 02 n?m 1994, Chính ph? ?? ban hành Ngh? ??nh s? 12/CP thành l?p T?ng c?c ??a chính trên c? s? h?p nh?t C?c ?o ??c và B?n ?? nhà n??c và T?ng c?c Qu?n ly ru?ng ??t.

- Ngày 01 tháng 11 n?m 1995, Chính ph? ?? ban hành Ngh? ??nh 73/CP giao vi?c qu?n ly tài nguyên n??c cho B? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n.

- Ngày 05 tháng 8 n?m 2002, B? Tài nguyên và M?i tr??ng ?? ???c thành l?p theo Ngh? quy?t s? 02/2002/QH11, k? h?p th? nh?t c?a Qu?c h?i n??c C?ng hoà x? h?i ch? ngh?a Vi?t Nam khoá XI và Ngh? ??nh s? 91/2002/N?-CP ngày 11 tháng 11 n?m 2002 c?a Chính ph? quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng, trên c? s? h?p nh?t T?ng c?c ??a chính, T?ng c?c Khí t??ng Th?y v?n và các t? ch?c th?c hi?n ch?c n?ng qu?n ly nhà n??c v? tài nguyên n??c, tài nguyên khoáng s?n, m?i tr??ng thu?c các B?: N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n; C?ng nghi?p; Khoa h?c, C?ng ngh? và M?i tr??ng. Theo ?ó, B? Tài nguyên và M?i tr??ng th?c hi?n ch?c n?ng, nhi?m v? qu?n ly nhà n??c trên các l?nh v?c: ??t ?ai; tài nguyên n??c; tài nguyên khoáng s?n; m?i tr??ng; khí t??ng thu? v?n; ?o ??c, b?n ??.

Ngày 04 tháng 3 n?m 2008Số phát hành trực tuyến, Chính ph? ?? ban hành Ngh? ??nh s? 25/2008/N?-CP quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng (thay th? Ngh? ??nh s? 91/2002/N?-CP ngày 11 tháng 11 n?m 2002), sau ?ó ?? ???c s?a b?i, b? sung t?i Ngh? ??nh s? 19/2010/N?-CP ngày 05 tháng 3 n?m 2010 (s?a ??i các ?i?m c, d, g, h vài kho?n 5 ?i?u 2 Ngh? ??nh 25/2008/N?-CP) và Ngh???nh s? 89/2010/N?-CP ngày 16 tháng 8 n?m 2010 (s?a ??i, b? sung ?i?u 3 Ngh? ??nh s? 25/2008/N?-CP); t? ch?c b? máy c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng ti?p t?c ???c ki?n toàn, c?ng c?, t?ng c??ng, làm r? ch?c n?ng, nhi?m v? qu?n ly nhà n??c ??i v?i m?t s? l?nh v?c, trong ?ó b? sung thêm ch?c n?ng, nhi?m v? v? ??nh giá ??t, c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t và tài s?n g?n li?n v?i ??t, qu?n ly l?u v?c s?ng, bi?n ??i khí h?u, qu?n ly t?ng h?p và th?ng nh?t v? bi?n và h?i ??o.

Ngày 04 tháng 3 n?m 2013Số phát hành trực tuyến, Chính ph? ban hành Ngh? ??nh s? 21/2013/N?-CP quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng (thay th? Ngh? ??nh s? 25/2002/N?-CP ngày 04 tháng 3 n?m 2008). Theo ?ó, B? Tài nguyên và M?i tr??ng ?? ???c ki?n toàn t??ng ??i t?ng th? t? ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c. V? ch?c n?ng, ?? b? sung thêm ch?c n?ng qu?n ly nhà n??c v? bi?n ??i khí h?u; v? nhi?m v?, ?? phan ??nh trách nhi?m v? th? gi?a B? v?i các B? ngành khác v? vi?c ??nh giá ??t c? th?, qu?n ly n??c các l?u v?c s?ng, ?a d?ng sinh h?c, s?c kh?e m?i tr??ng qu?n ly ch?t th?i r?n, ch?t th?i nguy h?i; t?ng c??ng nhi?m v? v? ??a ch?t, khoáng s?n theo quy ??nh c?a Lu?t Khoáng s?n; quy ??nh c? th? trách nhi?m c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng trong phòng ng?a, ?ng phó v?i bi?n ??i khí h?u; b? sung nhi?m v? qu?n ly và phát tri?n c?ng ngh? vi?n thám ph?c v? c?ng tác qu?n ly tài nguyên m?i tr??ng, phát tri?n kinh t? - x? h?i. V? c? c?u t? ch?c, ?? thành l?p C?c Vi?n thám qu?c gia trên c? s? Trung tam Vi?n thám qu?c gia; có c? c?u t? ch?c phòng trong các V? tr?c thu?c B?; quy ??nh C?c Qu?n ly tài nguyên n??c có Chi c?c t?i thành ph? H? Chí Minh, B?c Trung b?, mi?n Trung và Tay Nguyên; ??i tên m?t s? ??n v? tr?c thu?c B?: V? Thi ?ua - Khen th??ng thành V? Thi ?ua, Khen th??ng và Tuyên truy?n; T?ng c?c ??a ch?t và Khoáng s?n thành T?ng c?c ??a ch?t và Khoáng s?n Vi?t Nam, Trung tam Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c thành Trung tam Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c qu?c gia.

Ngày 04 tháng 04 n?m 2017Số phát hành trực tuyến, Chính ph? ?? ban hành Ngh? ??nh s? 36/2017/N?-CP quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng (thay th? Ngh? ??nh s? 21/2013/N?-CP ngày 04 tháng 3 n?m 2013). Theo Ngh? ??nh, B? Tài nguyên và M?i tr??ng là c? quan c?a Chính ph? th?c hi?n ch?c n?ng qu?n ly nhà n??c v? các l?nh v?c ??t ?ai, tài nguyên n??c, tài nguyên khoáng s?n, ??a ch?t, m?i tr??ng, khí t??ng th?y v?n, bi?n ??i khí h?u, ?o ??c và b?n ??, qu?n ly t?ng h?p tài nguyên và b?o v? m?i tr??ng bi?n và h?i ??o, vi?n thám, qu?n ly nhà n??c các d?ch v? c?ng trong các l?nh v?c thu?c ph?m vi qu?n ly c?a B?. Ngh? ??nh ?? b? sung thêm ch?c n?ng qu?n ly nhà n??c v? vi?n thám và ch?nh ly c?m t? "tài nguyên và b?o v? m?i tr??ng" ??i v?i ch?c n?ng qu?n ly nhà n??c v? bi?n và h?i ??o ?? phù h?p v?i Lu?t Tài nguyên, m?i tr??ng bi?n và h?i ??o. Ngoài các n?i dung ???c k? th?a c?a Ngh? ??nh s? 21/2013/N?-CP, Ngh? ??nh m?i ?? b?i b? m?t s? n?i dung kh?ng còn phù h?p, c?p nh?t b? sung m?t s? nhi?m v? ?? ??m b?o phù h?p v?i các v?n b?n pháp lu?t m?i ???c ban hành.

Số phát hành trực tuyếnTheo Ngh? ??nh, B? có 23 ??n v? g?m: V? H?p tác qu?c t?; V? K? ho?ch - Tài chính; V? Khoa h?c và c?ng ngh?; V? Pháp ch?; V? Thi ?ua, Khen th??ng và Tuyên truy?n; V? T? ch?c cán b?; Thanh tra B?; V?n phòng B?; T?ng c?c Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam; T?ng c?c ??a ch?t và Khoáng s?n Vi?t Nam; T?ng c?c Qu?n ly ??t ?ai; T?ng c?c M?i tr??ng; T?ng c?c Khí t??ng th?y v?n; C?c C?ng ngh? th?ng tin và D? li?u tài nguyên m?i tr??ng; C?c ?o ??c, B?n ?? và Th?ng tin ??a ly Vi?t Nam; C?c Bi?n ??i khí h?u; C?c Qu?n ly tài nguyên n??c; C?c Vi?n thám qu?c gia; Vi?n Chi?n l??c, Chính sách tài nguyên và m?i tr??ng; Báo Tài nguyên và M?i tr??ng; T?p chí Tài nguyên và M?i tr??ng; Trung tam Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c qu?c gia; Tr??ng ?ào t?o, b?i d??ng cán b? tài nguyên và m?i tr??ng.

Content Editor