Ch?c n?ng - nhi?m v?

CHíNH PH?
-------

C?NG HòA X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p - T? do - H?nh phúc
---------------

Số phát hành trực tuyếnS?: 36/2017/N?-CP

Hà N?i, ngày 04 tháng 4 n?m 2017

 

NGH? ??NH

Quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n

và c? c?u t? ch?c c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng

 

C?n c? Lu?t t? ch?c Chính ph? ngày 19 tháng 6 n?m 2015;

C?n c? Ngh? ??nh s? 123/2016/N?-CP ngày 01 tháng 9 n?m 2016 c?a Chính ph? quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a b?, c? quan ngang b?;

Theo ?? ngh? c?a B? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng;

Chính ph? ban hành Ngh? ??nh quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng.

 

?i?u 1. V? trí và ch?c n?ng

Số phát hành trực tuyếnB? Tài nguyên và M?i tr??ng là c? quan c?a Chính ph?, th?c hi?n ch?c n?ng qu?n ly nhà n??c v? các l?nh v?c: ??t ?ai; tài nguyên n??c; tài nguyên khoáng s?n, ??a ch?t; m?i tr??ng; khí t??ng th?y v?n; bi?n ??i khí h?u; ?o ??c và b?n ??; qu?n ly t?ng h?p tài nguyên và b?o v? m?i tr??ng bi?n và h?i ??o; vi?n thám; qu?n ly nhà n??c các d?ch v? c?ng trong các l?nh v?c thu?c ph?m vi qu?n ly c?a B?.

?i?u 2. Nhi?m v? và quy?n h?n

B? Tài nguyên và M?i tr??ng th?c hi?n các nhi?m v?, quy?n h?n quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 123/2016/N?-CP ngày 01 tháng 9 n?m 2016 c?a Chính ph? quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a b?, c? quan ngang b? và nh?ng nhi?m v?, quy?n h?n c? th? sau ?ay:

1. Trình Chính ph? d? án lu?t, d? th?o ngh? quy?t c?a Qu?c h?i; d? án pháp l?nh, d? th?o ngh? quy?t c?a ?y ban th??ng v? Qu?c h?i; d? th?o ngh? ??nh c?a Chính ph? theo ch??ng trình, k? ho?ch xay d?ng pháp lu?t hàng n?m c?a B? ?? ???c phê duy?t và các ngh? quy?t, c? ch?, chính sách, d? án, ?? án, v?n b?n quy ph?m pháp lu?t khác thu?c ph?m vi qu?n ly nhà n??c c?a b? theo phan c?ng c?a Chính ph?, Th? t??ng Chính ph?.

2. Trình Chính ph?, Th? t??ng Chính ph? phê duy?t và t? ch?c th?c hi?n chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch phát tri?n dài h?n, trung h?n, hàng n?m và các ch??ng trình, d? án, c?ng trình quan tr?ng qu?c gia thu?c ngành, l?nh v?c do B? qu?n ly.

3. Trình Th? t??ng Chính ph? các d? th?o quy?t ??nh, ch? th? và các v?n b?n khác thu?c th?m quy?n ban hành c?a Th? t??ng Chính ph?.

4. Phê duy?t chi?n l??c, quy ho?ch, ch??ng trình phát tri?n các ngành, l?nh v?c thu?c ph?m vi qu?n ly nhà n??c c?a B?, các d? án ??u t? theo phan c?p và ?y quy?n c?a Chính ph?, Th? t??ng Chính ph?; ki?m tra, h??ng d?n vi?c th?c hi?n sau khi ???c phê duy?t.

5. Ban hành th?ng t?, quy?t ??nh, ch? th? và các v?n b?n khác v? qu?n ly nhà n??c ??i v?i ngành, l?nh v?c thu?c ph?m vi qu?n ly c?a B?; ch? ??o, h??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n các v?n b?n quy ph?m pháp lu?t thu?c ph?m vi qu?n ly c?a B?; th?ng tin, tuyên tuy?n, ph? bi?n, giáo d?c pháp lu?t v? tài nguyên và m?i tr??ng; xay d?ng tiêu chu?n qu?c gia, ban hành quy chu?n k? thu?t qu?c gia, ??nh m?c kinh t? - k? thu?t trong các ngành, l?nh v?c thu?c ph?m vi qu?n ly nhà n??c c?a B?.

6. V? ??t ?ai:

Số phát hành trực tuyếna) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n chính sách, pháp lu?t, chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch, ch??ng trình, ?? án, d? án v? qu?n ly, s? d?ng ??t sau khi ???c c?p có th?m quy?n quy?t ??nh, phê duy?t;

Số phát hành trực tuyếnb) L?p, ?i?u ch?nh quy ho?ch, k? ho?ch s? d?ng ??t c?p qu?c gia, các vùng và qu?n ly sau khi ???c Qu?c h?i phê duy?t; th?m ??nh quy ho?ch, k? ho?ch s? d?ng ??t c?a ?y ban nhan dan c?p t?nh; th?m ??nh quy ho?ch, k? ho?ch s? d?ng ??t vào m?c ?ích qu?c phòng, an ninh, vi?c chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t tr?ng lúa, ??t r?ng phòng h?, ??t r?ng ??c d?ng theo quy ??nh; có y ki?n b?ng v?n b?n v? n?i dung s? d?ng ??t trong quy ho?ch ngành, l?nh v?c có s? d?ng ??t, các n?i dung v? ??t ?ai ??i v?i các d? án ??u t? theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

c) H??ng d?n vi?c b? trí qu? ??t cho phát tri?n th? tr??ng b?t ??ng s?n trong quy ho?ch, k? ho?ch s? d?ng ??t;

Số phát hành trực tuyếnd) H??ng d?n, ki?m tra vi?c ?i?u tra kh?o sát, ?o ??c, l?p b?n ?? ??a chính, b?n ?? hi?n tr?ng s? d?ng ??t và b?n ?? quy ho?ch s? d?ng ??t; vi?c l?p, ?i?u ch?nh quy ho?ch, k? ho?ch s? d?ng ??t; vi?c giao ??t, cho thuê ??t, thu h?i ??t, chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t; vi?c ??ng ky quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t; vi?c l?p và qu?n ly h? s? ??a chính, xay d?ng c? s? d? li?u ??t ?ai; vi?c c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t; vi?c th?c hi?n quy?n và ngh?a v? c?a ng??i s? d?ng ??t theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

?) Ch? trì, ph?i h?p v?i các b?, ngành liên quan xay d?ng nguyên t?c, ph??ng pháp xác ??nh giá ??t trình Chính ph? ban hành ho?c ?? trình c? quan có th?m quy?n ban hành; h??ng d?n vi?c xay d?ng, ?i?u ch?nh b?ng giá ??t và ??nh giá ??t c? th? theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ??t ?ai; l?p b?n ?? giá ??t; xay d?ng, t?ng h?p, cung c?p d? li?u, th?ng tin v? khung giá ??t, b?ng giá ??t và giá ??t c? th?;

e) H??ng d?n, ki?m tra vi?c thu h?i ??t, phát tri?n qu? ??t, qu?n ly qu? ??t ?? thu h?i; vi?c ??u giá quy?n s? d?ng ??t và qu?n ly s? d?ng ??t trong ??u th?u d? án có s? d?ng ??t theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

g) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n các quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?i th??ng, h? tr? và tái ??nh c? khi Nhà n??c thu h?i ??t; h??ng d?n vi?c xác ??nh ng??i s? d?ng ??t thu?c ??i t??ng ???c b?i th??ng, ???c h? tr? ho?c kh?ng ???c b?i th??ng, kh?ng ???c h? tr?; th?m tra khung chính sách b?i th??ng, h? tr?, tái ??nh c? khi Nhà n??c thu h?i ??t ??i v?i d? án ??u t? do Qu?c h?i quy?t ??nh ch? tr??ng ??u t?, Th? t??ng Chính ph? ch?p thu?n ch? tr??ng ??u t? mà ph?i di chuy?n c? c?ng ??ng dan c?, làm ?nh h??ng ??n toàn b? ??i s?ng, kinh t? - x? h?i, truy?n th?ng v?n hóa c?a c?ng ??ng, các d? án thu h?i ??t liên quan ??n nhi?u t?nh, thành ph? tr?c thu?c trung ??ng;

Số phát hành trực tuyếnh) Phát hành và qu?n ly vi?c s? d?ng ph?i Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t;

Số phát hành trực tuyếni) L?p k? ho?ch th?ng kê, ki?m kê ??t ?ai ??nh k? ho?c ??t xu?t trình c? quan có th?m quy?n phê duy?t và t? ch?c th?c hi?n sau khi ???c phê duy?t; h??ng d?n, ki?m tra và th?c hi?n vi?c th?ng kê, ki?m kê ??t ?ai thu?c th?m quy?n;

Số phát hành trực tuyếnk) L?p k? ho?ch t?ng th? v? ?i?u tra, ?ánh giá ??t ?ai, hi?u qu? s? d?ng các lo?i ??t trình c? quan có th?m quy?n phê duy?t và t? ch?c th?c hi?n sau khi ???c phê duy?t;

Số phát hành trực tuyếnl) Xay d?ng, qu?n ly th?ng nh?t h? th?ng th?ng tin ??t ?ai trên ph?m vi c? n??c; qu?n ly vi?c xay d?ng, c?p nh?t và khai thác c? s? d? li?u ??t ?ai qu?c gia;

m) Xay d?ng h? th?ng theo d?i và ?ánh giá qu?n ly và s? d?ng ??t ?ai; qu?n ly, t? ch?c v?n hành h? th?ng theo d?i và ?ánh giá qu?n ly và s? d?ng ??t ?ai t?i trung ??ng; h??ng d?n, ki?m tra vi?c qu?n ly và v?n hành h? th?ng theo d?i và ?ánh giá qu?n ly và s? d?ng ??t ? ??a ph??ng;

Số phát hành trực tuyếnn) Ch? ??o, h??ng d?n vi?c gi?i quy?t khi?u n?i, tranh ch?p ??t ?ai theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếno) Qu?n ly, h??ng d?n ho?t ??ng d?ch v? c?ng trong l?nh v?c ??t ?ai; c?p ch?ng ch? hành ngh? trong l?nh v?c ??t ?ai theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

7. V? tài nguyên n??c:

a) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n chính sách, pháp lu?t, chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch, ch??ng trình, ?? án, d? án v? phòng, ch?ng ? nhi?m, suy thoái, c?n ki?t ngu?n n??c, ph?c h?i các ngu?n n??c b? ? nhi?m, c?n ki?t, ?ng phó, kh?c ph?c s? c? ? nhi?m các ngu?n n??c ?? b?o ??m vi?c khai thác, s? d?ng t?ng h?p, ?a m?c tiêu, ti?t ki?m, hi?u qu? ngu?n n??c trên các l?u v?c s?ng thu?c ph?m vi qu?n ly c?a B? sau khi ???c c?p có th?m quy?n quy?t ??nh, phê duy?t;

Số phát hành trực tuyếnb) L?p quy ho?ch t?ng th? ?i?u tra c? b?n tài nguyên n??c, quy ho?ch tài nguyên n??c chung c?a c? n??c; t? ch?c l?p, phê duy?t quy ho?ch tài nguyên n??c l?u v?c s?ng liên t?nh, ngu?n n??c liên t?nh và t? ch?c th?c hi?n sau khi ???c phê duy?t; có y ki?n b?ng v?n b?n v? quy ho?ch tài nguyên n??c c?a t?nh, thành ph? tr?c thu?c trung ??ng; ch?p thu?n v? n?i dung liên quan ??n khai thác, s? d?ng, b?o v? tài nguyên n??c và phòng ch?ng kh?c ph?c h?u qu?, tác h?i do n??c gay ra ??i v?i quy ho?ch th?y l?i, th?y ?i?n, c?p n??c, giao th?ng ???ng th?y n?i ??a và các quy ho?ch khác có ho?t ??ng khai thác, s? d?ng tài nguyên n??c do các b?, c? quan ngang b? l?p và các ho?t ??ng có liên quan ??n khai thác, s? d?ng, b?o v? tài nguyên n??c theo th?m quy?n; th?m ??nh d? án chuy?n n??c l?u v?c s?ng;

Số phát hành trực tuyếnc) Phan lo?i ngu?n n??c liên t?nh theo m?c ?? ? nhi?m, c?n ki?t; l?p k? ho?ch ?i?u hòa, phan ph?i tài nguyên n??c ph?c h?i các ngu?n n??c liên t?nh b? ? nhi?m, suy thoái, c?n ki?t và t? ch?c th?c hi?n sau khi ???c c?p có th?m quy?n phê duy?t; h??ng d?n, ki?m tra vi?c th?c hi?n k? ho?ch ?i?u hòa, phan ph?i tài nguyên n??c, ph??ng án phòng, ch?ng suy thoái, c?n ki?t ngu?n n??c trong các ho?t ??ng xay d?ng, s?n xu?t, kinh doanh, d?ch v? theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếnd) L?p danh m?c l?u v?c s?ng liên t?nh; l?p, ban hành danh m?c l?u v?c s?ng n?i t?nh, danh m?c ngu?n n??c liên t?nh, liên qu?c gia;

Số phát hành trực tuyến?) Khoanh ??nh, c?ng b? vùng c?m, vùng h?n ch? khai thác n??c d??i ??t, vùng c?n b? sung nhan t?o n??c d??i ??t, dòng ch?y t?i thi?u, ng??ng khai thác n??c d??i ??t theo quy ??nh c?a pháp lu?t; h??ng d?n vi?c th?c hi?n các quy ??nh v? l?p, qu?n ly hành lang b?o v? ngu?n n??c theo quy ??nh c?a pháp lu?t; xác ??nh, c?ng b? vùng b?o h? v? sinh khu v?c l?y n??c sinh ho?t;

e) T? ch?c xay d?ng m? hình s? d?ng n??c ti?t ki?m, hi?u qu?; ph? bi?n, tuyên truy?n m? hình, c?ng ngh?, thi?t b? ti?t ki?m n??c; h??ng d?n vi?c th?c hi?n các quy ??nh v? ?u ??i ??i v?i các ho?t ??ng s? d?ng n??c ti?t ki?m, hi?u qu?;

g) L?p, ?i?u ch?nh quy trình v?n hành liên h? ch?a trên các l?u v?c s?ng theo danh m?c các h? ch?a ph?i xay d?ng quy trình v?n hành liên h? và h??ng d?n vi?c th?c hi?n sau khi ???c ban hành; h??ng d?n vi?c th?c hi?n các quy ??nh v? quan tr?c, giám sát các ho?t ??ng khai thác, s? d?ng tài nguyên n??c, x? n??c th?i vào ngu?n n??c trên các l?u v?c s?ng; th?m ??nh các d? án xay d?ng h? ch?a v? vi?c ?áp ?ng các yêu c?u b?o v?, khai thác, s? d?ng t?ng h?p, ?a m?c tiêu tài nguyên n??c và s? phù h?p v?i quy ho?ch tài nguyên n??c;

h) H??ng d?n, ki?m tra và th?c hi?n các bi?n pháp duy trì dòng ch?y t?i thi?u trên s?ng, b?o ??m khai thác, s? d?ng t?ng h?p, hi?u qu? ngu?n n??c trên các l?u v?c s?ng ??i v?i các h? ch?a và vi?c b?o v? lòng, b? b?i s?ng, b?o ??m s? l?u th?ng c?a dòng ch?y; vi?c tuan th? tiêu chu?n, quy chu?n k? thu?t v? an toàn, phòng, ch?ng s?t, lún ??t trong th?m dò, khai thác s? d?ng n??c theo quy ??nh c?a pháp lu?t; ch? ??o vi?c t? ch?c th?c hi?n các bi?n pháp h?n ch? s?t, lún ??t (kh?ng bao g?m c?ng trình th?y l?i, ?ê ?i?u, phòng, ch?ng thiên tai) trong th?m dò, khai thác s? d?ng n??c theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

i) Th?c hi?n c?ng tác ?i?u tra c? b?n tài nguyên n??c c?a c? n??c; t?ng h?p k?t qu? ?i?u tra c? b?n, tình hình khai thác, s? d?ng, b?o v? tài nguyên n??c do các b?, ngành và ??a ph??ng th?c hi?n; ki?m kê, ?ánh giá, d? báo tài nguyên n??c; xay d?ng, qu?n ly h? th?ng quan tr?c, giám sát tài nguyên n??c, khai thác, s? d?ng n??c và x? n??c th?i vào ngu?n n??c ??i v?i các l?u v?c s?ng liên t?nh, ngu?n n??c liên t?nh, liên qu?c gia; xay d?ng, qu?n ly và khai thác h? th?ng th?ng tin, c? s? d? li?u tài nguyên n??c qu?c gia; qu?n ly, l?u tr?, c?ng b? và cung c?p th?ng tin, d? li?u v? tài nguyên n??c, tình hình khai thác, s? d?ng tài nguyên n??c, tình tr?ng khan hi?m n??c, thi?u n??c trên các l?u v?c s?ng và các bi?n pháp ?i?u ti?t, phan b?, s? d?ng ti?t ki?m n??c phù h?p;

Số phát hành trực tuyếnk) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n vi?c c?p, gia h?n, ?i?u ch?nh, ?ình ch?, thu h?i, c?p l?i gi?y phép th?m dò, khai thác, s? d?ng tài nguyên n??c, x? n??c th?i vào ngu?n n??c và hành ngh? khoan n??c d??i ??t; ch?p thu?n vi?c chuy?n nh??ng quy?n khai thác tài nguyên n??c theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

l) Gi?i quy?t v??ng m?c, b?t ??ng phát sinh trong vi?c khai thác, s? d?ng tài nguyên n??c, x? n??c th?i vào ngu?n n??c ??i v?i các tr??ng h?p thu?c th?m quy?n c?p gi?y phép, v??ng m?c khác v? tài nguyên n??c gi?a các t?nh, thành ph? tr?c thu?c trung ??ng;

Số phát hành trực tuyếnm) Làm c? quan ??u m?i qu?c gia trao ??i th?ng tin liên quan ??n ngu?n n??c liên qu?c gia và tham gia các t? ch?c, di?n ?àn qu?c t? v? l?u v?c s?ng; h??ng d?n, ki?m tra vi?c th?c hi?n các c?ng ??c, ?i?u ??c, th?a thu?n qu?c t? v? tài nguyên n??c mà C?ng hòa x? h?i ch? ngh?a Vi?t Nam là thành viên;

n) Theo d?i, giám sát, t?ng h?p tình hình v? các ngu?n n??c liên qu?c gia, k?p th?i báo cáo, ?? xu?t Chính ph?, Th? t??ng Chính ph? x? ly các v?n ?? nh?m b?o ??m quy?n và l?i ích c?a Vi?t Nam;

Số phát hành trực tuyếno) Là c? quan Th??ng tr?c ?y ban s?ng Mê C?ng Vi?t Nam, H?i ??ng qu?c gia v? tài nguyên n??c và các ?y ban l?u v?c s?ng.

8. V? ??a ch?t và khoáng s?n:

a) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n chính sách, pháp lu?t chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch, ch??ng trình, ?? án, d? án v? ??a ch?t và khoáng s?n, ??a ch?t th?y v?n, ??a ch?t c?ng trình, tai bi?n ??a ch?t, di s?n ??a ch?t, c?ng viên ??a ch?t sau khi c?p có th?m quy?n quy?t ??nh, phê duy?t;

b) Xay d?ng và t? ch?c th?c hi?n chi?n l??c khoáng s?n; quy ho?ch ?i?u tra c? b?n ??a ch?t v? khoáng s?n trong ph?m vi c? n??c; tham gia y ki?n b?ng v?n b?n v? quy ho?ch th?m dò, khai thác, ch? bi?n và s? d?ng các lo?i khoáng s?n do các b?, ngành, ??a ph??ng xay d?ng;

c) Khoanh ??nh, c?ng b? khu v?c có khoáng s?n phan tán, nh? l?, khu v?c có khoáng s?n ??c h?i; khoanh ??nh và trình c?p có th?m quy?n phê duy?t khu v?c d? tr? khoáng s?n qu?c gia, khu v?c kh?ng ??u giá quy?n khai thác khoáng s?n; t?ng h?p vi?c khoanh ??nh khu v?c kh?ng ??u giá quy?n khai thác khoáng s?n, khu v?c c?m, t?m th?i c?m ho?t ??ng khoáng s?n thu?c th?m quy?n c?a các ??a ph??ng; th?m ??nh, trình c?p có th?m quy?n phê duy?t khu v?c c?m ho?t ??ng khoáng s?n, khu v?c t?m th?i c?m ho?t ??ng khoáng s?n do ?y ban nhan dan c?p t?nh qu?n ly;

d) Quy?t ??nh vi?c khai thác ho?c kh?ng khai thác khoáng s?n t?i khu v?c có d? án, c?ng trình quan tr?ng qu?c gia thu?c th?m quy?n quy?t ??nh ch? tr??ng ??u t? c?a Qu?c h?i ho?c d? án, c?ng trình quan tr?ng thu?c th?m quy?n quy?t ??nh c?a Chính ph?, Th? t??ng Chính ph? ?? ???c ?i?u tra ?ánh giá v? khoáng s?n ho?c ch?a ???c ?i?u tra, ?ánh giá mà phát hi?n có khoáng s?n;

?) Nghiên c?u, ?i?u tra c? b?n ??a ch?t v? khoáng s?n, ??a ch?t c?ng trình; quy ??nh vi?c l?p, th?m ??nh d? án, báo cáo ?i?u tra c? b?n ??a ch?t v? khoáng s?n, báo cáo th?m dò, khai thác khoáng s?n; xay d?ng và h??ng d?n vi?c xay d?ng các d? án v? di s?n ??a ch?t, b?o t?n ??a ch?t, m?ng l??i c?ng viên ??a ch?t và tai bi?n ??a ch?t; h??ng d?n l?p h? s?, th?m ??nh và c?ng nh?n danh hi?u Di s?n ??a ch?t và C?ng viên ??a ch?t c?p qu?c gia;

Số phát hành trực tuyếne) Th?m ??nh ?? án, d? án, nhi?m v? ?i?u tra c? b?n ??a ch?t v? khoáng s?n, ?? án th?m dò khoáng s?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t; h??ng d?n và t? ch?c th?c hi?n th?m ??nh báo cáo k?t qu? th?m dò khoáng s?n và th?m dò nang c?p tr? l??ng; qu?n ly tr? l??ng và xác nh?n tr? l??ng huy ??ng vào d? án khai thác khoáng s?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t; ch? ??o gi?i quy?t nh?ng c?ng vi?c liên quan ??n ?ánh giá tr? l??ng khoáng s?n qu?c gia;

g) Th?c hi?n vi?c ??ng ky ho?t ??ng ?i?u tra c? b?n ??a ch?t v? khoáng s?n; t?ng h?p k?t qu? ?i?u tra c? b?n ??a ch?t v? khoáng s?n, tình hình ho?t ??ng khoáng s?n; th?ng kê, ki?m kê tr? l??ng khoáng s?n; xay d?ng c? s? d? li?u qu?c gia v? ??a ch?t và khoáng s?n; c?ng b?, xu?t b?n các tài li?u, th?ng tin ?i?u tra c? b?n ??a ch?t v? khoáng s?n; qu?n ly th?ng tin, m?u v?t ??a ch?t, khoáng s?n;

h) Th?c hi?n vi?c ??u giá quy?n khai thác khoáng s?n thu?c th?m quy?n; xác ??nh ti?n c?p quy?n khai thác khoáng s?n thu?c th?m quy?n c?p phép c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? khoáng s?n;

i) C?p, gia h?n, thu h?i, ch?p thu?n tr? l?i Gi?y phép th?m dò khoáng s?n, Gi?y phép khai thác khoáng s?n; cho phép chuy?n nh??ng quy?n th?m dò khoáng s?n, quy?n khai thác khoáng s?n; ch?p thu?n tr? l?i m?t ph?n di?n tích khu v?c th?m dò, khai thác khoáng s?n; phê duy?t ?? án ?óng c?a m?, quy?t ??nh ?óng c?a m? khoáng s?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếnk) Ki?m tra vi?c tuan th? n?i dung Gi?y phép th?m dò khoáng s?n, Gi?y phép khai thác khoáng s?n thu?c th?m quy?n c?p phép c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng; ki?m soát ho?t ??ng khoáng s?n, ho?t ??ng ?i?u tra c? b?n ??a ch?t v? khoáng s?n trên ph?m vi c? n??c; theo d?i vi?c tuan th? chính sách phát tri?n b?n v?ng ??i v?i ?i?u tra c? b?n ??a ch?t v? khoáng s?n, ho?t ??ng khoáng s?n, chính sách b?o v? quy?n l?i c?a ??a ph??ng và ng??i dan n?i có khoáng s?n ???c khai thác; ki?m tra, giám sát trong quá trình thi c?ng ??i v?i các ?? án th?m dò khoáng s?n thu?c th?m quy?n phê duy?t c?a B? tr??ng; ki?m tra c?ng tác tính ti?n c?p quy?n khai thác khoáng s?n, ??u giá quy?n khai thác khoáng s?n ? các ??a ph??ng;

l) Làm ??u m?i qu?c gia tham gia ?y ban ?i?u ph?i các Ch??ng trình khoa h?c ??a ch?t khu v?c ??ng và ??ng Nam á (CCOP); ?y ban Qu?c gia Vi?t Nam v? Ch??ng trình Khoa h?c ??a ch?t Qu?c t? (IGCP); là ??u m?i qu?c gia h? tr? vi?c ?i?u ph?i và th?c hi?n các ho?t ??ng liên quan ??n phát tri?n và qu?n ly M?ng l??i C?ng viên ??a ch?t Toàn c?u c?a UNESCO.

9. V? m?i tr??ng:

Số phát hành trực tuyếna) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n chính sách, pháp lu?t, chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch, ch??ng trình, ?? án, d? án, nhi?m v? liên ngành, liên t?nh, liên vùng, c?p qu?c gia v? b?o v? m?i tr??ng, an ninh m?i tr??ng và các v?n ?? m?i tr??ng xuyên biên gi?i sau khi ???c c?p có th?m quy?n quy?t ??nh, phê duy?t;

b) Xay d?ng, trình c? quan có th?m quy?n ban hành ch? tiêu qu?c gia v? m?i tr??ng, h? th?ng ch? tiêu th?ng kê m?i tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếnc) H??ng d?n, ki?m tra vi?c l?p, th?m ??nh quy ho?ch b?o v? m?i tr??ng; t? ch?c l?p, th?m ??nh, quy ho?ch b?o v? m?i tr??ng c?p qu?c gia theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếnd) H??ng d?n, ki?m tra vi?c th?m ??nh báo cáo ?ánh giá m?i tr??ng chi?n l??c, th?m ??nh và phê duy?t báo cáo ?ánh giá tác ??ng m?i tr??ng, xác nh?n k? ho?ch b?o v? m?i tr??ng; h??ng d?n k? thu?t th?c hi?n ?ánh giá tác ??ng m?i tr??ng chi?n l??c và l?p báo cáo ?ánh giá tác ??ng m?i tr??ng chuyên ngành; t? ch?c th?c hi?n theo th?m quy?n vi?c th?m ??nh báo cáo ?ánh giá tác ??ng m?i tr??ng chi?n l??c, th?m ??nh và phê duy?t ?? án b?o v? m?i tr??ng, báo cáo ?ánh giá tác ??ng m?i tr??ng, c?p gi?y xác nh?n hoàn thành c?ng trình b?o v? m?i tr??ng và xác nh?n b?o ??m yêu c?u b?o v? m?i tr??ng ??i v?i c? s? x? ly ch?t th?i r?n sinh ho?t, ch?t th?i r?n c?ng nghi?p th?ng th??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

?) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n c?ng tác ki?m soát ngu?n gay ? nhi?m t? các ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, d?ch v? bao g?m c? khu kinh t?, khu c?ng nghi?p, khu ch? xu?t, khu c?ng ngh? cao, c?m c?ng nghi?p, làng ngh? theo quy ??nh c?a pháp lu?t; h??ng d?n b?o v? m?i tr??ng ??i v?i hóa ch?t, thu?c b?o v? th?c v?t, thu?c thú y, nh?p kh?u ph? li?u làm nguyên li?u s?n xu?t, phá d? tàu bi?n ?? qua s? d?ng; l?p danh m?c các ch? ph?m sinh h?c s? d?ng trong phòng ng?a, gi?m thi?u ? nhi?m và x? ly ch?t th?i, danh m?c các ch? ph?m sinh h?c gay ? nhi?m m?i tr??ng b? c?m nh?p kh?u, danh m?c ph? li?u ???c phép nh?p kh?u; phòng ng?a, ?ng phó s? c? m?i tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếne) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n theo th?m quy?n c?ng tác l?p danh m?c, x? ly tri?t ??, xác nh?n vi?c hoàn thành x? ly tri?t ?? các c? s? gay ? nhi?m m?i tr??ng nghiêm tr?ng, h? tr? có m?c tiêu t? ngan sách ??i v?i các c? s? c?ng ích theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

g) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n qu?n ly ch?t th?i theo quy ??nh c?a pháp lu?t; th?m ??nh quy ho?ch ch?t th?i r?n do B? Xay d?ng l?p; h??ng d?n k? thu?t, quy trình qu?n ly trong vi?c phan lo?i, l?u gi?, t?p k?t, trung chuy?n, v?n chuy?n, s? ch?, tái s? d?ng, tái ch?, ??ng x? ly, x? ly và thu h?i n?ng l??ng t? ch?t th?i r?n th?ng th??ng, ch?t th?i nguy h?i; thu h?i, x? ly s?n ph?m th?i b?;

Số phát hành trực tuyếnh) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n vi?c qu?n ly ch?t l??ng m?i tr??ng n??c, ??t, kh?ng khí, l?u v?c s?ng, bi?n ??o, khu ?? th?, n?ng th?n, khu dan c?, khu v?c c?ng c?ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếni) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n theo th?m quy?n vi?c ?i?u tra, ?ánh giá, phan lo?i, c?i t?o và ph?c h?i m?i tr??ng khu v?c b? ? nhi?m, c?i t?o, ph?c h?i m?i tr??ng trong khai thác khoáng s?n; th?m ??nh, phê duy?t ph??ng án c?i t?o, ph?c h?i m?i tr??ng trong ho?t ??ng khai thác khoáng s?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

k) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n ho?t ??ng quan tr?c m?i tr??ng trên ph?m vi c? n??c theo quy ??nh c?a pháp lu?t; t? ch?c th?c hi?n ch??ng trình quan tr?c m?i tr??ng qu?c gia; xay d?ng, qu?n ly h? th?ng quan tr?c m?i tr??ng qu?c gia; qu?n ly ch?t l??ng, ki?m ??nh, hi?u chu?n, th? nghi?m thi?t b? quan tr?c m?i tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t; qu?n ly s? li?u quan tr?c m?i tr??ng, xay d?ng c? s? d? li?u qu?c gia v? quan tr?c m?i tr??ng; c?ng b? k?t qu? quan tr?c m?i tr??ng qu?c gia; h??ng d?n nghi?p v? và h? tr? k? thu?t qu?n ly s? li?u quan tr?c m?i tr??ng;

Số phát hành trực tuyếnl) H??ng d?n, ki?m tra vi?c l?p và c?ng b? báo cáo hi?n tr?ng m?i tr??ng; t? ch?c l?p, c?ng b? báo cáo hi?n tr?ng m?i tr??ng, báo cáo chuyên ?? v? m?i tr??ng qu?c gia, c?ng b? và cung c?p th?ng tin, d? li?u v? m?i tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

m) H??ng d?n, t? ch?c th?c hi?n th?m ??nh, ki?m tra, ?ánh giá c?ng trình, thi?t b?, m? hình và c?ng ngh? x? ly ? nhi?m m?i tr??ng, x? ly ch?t th?i; h??ng d?n, ki?m tra c?ng tác giám ??nh m?i tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t; nghiên c?u, ?ng d?ng tri?n khai ti?n b? khoa h?c và c?ng ngh? trong l?nh v?c b?o v? m?i tr??ng, phát tri?n c?ng ngh? m?i tr??ng; xay d?ng và t? ch?c tri?n khai th?c hi?n các ch??ng trình, m? hình th? nghi?m v? s?n xu?t và tiêu th? b?n v?ng, than thi?n m?i tr??ng;

n) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n c?ng tác ??ng ky, xác nh?n, c?p, c?p l?i, ?i?u ch?nh, thu h?i các lo?i gi?y phép, gi?y ch?ng nh?n, ch?ng ch? hành ngh? v? m?i tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

o) H??ng d?n b?, ngành, ??a ph??ng v? chuyên m?n, nhi?m v? tr?ng tam v? b?o v? m?i tr??ng; t?ng h?p, can ??i nhu c?u kinh phí s? nghi?p m?i tr??ng hàng n?m c?a các b?, ngành, ??a ph??ng; ph?i h?p v?i B? K? ho?ch và ??u t?, B? Tài chính trong quá trình xay d?ng c? ch? kinh t?, tài chính cho b?o v? m?i tr??ng, t?ng h?p d? toán ngan sách nhà n??c, ph??ng án phan b? ngan sách trung ??ng hàng n?m, 03 n?m và 05 n?m thu?c l?nh v?c m?i tr??ng; theo d?i, giám sát tình hình th?c hi?n ngan sách thu?c l?nh v?c m?i tr??ng t?i các b?, ngành và ??a ph??ng;

Số phát hành trực tuyếnp) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n c?ng tác xác ??nh thi?t h?i ??i v?i m?i tr??ng, trách nhi?m b?i th??ng thi?t h?i ??i v?i m?i tr??ng, ky qu? c?i t?o ph?c h?i m?i tr??ng, b?o hi?m m?i tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t; t? ch?c qu?n ly Qu? B?o v? m?i tr??ng Vi?t Nam; h??ng d?n t? ch?c và ho?t ??ng qu? b?o v? m?i tr??ng c?a ngành, l?nh v?c, ??a ph??ng; làm c? quan ??u m?i qu?c gia c?a Qu? m?i tr??ng toàn c?u;

q) Ch? trì t? ch?c ?àm phán, ky k?t, th?c hi?n ?i?u ??c qu?c t? và tham gia t? ch?c qu?c t? v? m?i tr??ng, huy ??ng các ngu?n l?c qu?c t?; t? ch?c ?i?u ph?i và th?c hi?n các ?? án, d? án, nhi?m v? h?p tác qu?c t? v? m?i tr??ng theo phan c?ng c?a Chính ph?;

Số phát hành trực tuyếnr) Ch? trì và ph?i h?p v?i các b?, ngành, ??a ph??ng t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng nghiên c?u và kh?c ph?c h?u qu? ch?t ??c hóa h?c do M? s? d?ng trong chi?n tranh ? Vi?t Nam; x? ly, c?i t?o và ph?c h?i các khu v?c ? nhi?m t?n l?u khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Số phát hành trực tuyến10. V? b?o t?n thiên nhiên và ?a d?ng sinh h?c:

a) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n chính sách, pháp lu?t, chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch, ch??ng trình, ?? án, d? án, nhi?m v? liên ngành, liên t?nh, liên vùng, qu?c gia và liên qu?c gia v? ?a d?ng sinh h?c sau khi ???c c?p có th?m quy?n quy?t ??nh, phê duy?t;

b) Xay d?ng, trình c? quan có th?m quy?n ban hành ch? tiêu qu?c gia v? ?a d?ng sinh h?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếnc) H??ng d?n ho?t ??ng ?i?u tra c? b?n, ki?m kê, cung c?p, trao ??i và qu?n ly th?ng tin v? ?a d?ng sinh h?c;

d) L?p và t? ch?c th?c hi?n quy ho?ch t?ng th? b?o t?n ?a d?ng sinh h?c c?a c? n??c; h??ng d?n, ki?m tra c?ng tác l?p, th?m ??nh quy ho?ch b?o t?n ?a d?ng sinh h?c c?a các t?nh, thành ph? tr?c thu?c trung ??ng; th?m ??nh v? s? phù h?p gi?a quy ho?ch b?o t?n ?a d?ng sinh h?c c?a b?, c? quan ngang b? v?i quy ho?ch t?ng th? b?o t?n ?a d?ng sinh h?c c?a c? n??c; h??ng d?n vi?c l?ng ghép ?a d?ng sinh h?c trong các quy ho?ch, chi?n l??c phát tri?n kinh t? - x? h?i, ngành, l?nh th?;

Số phát hành trực tuyến?) T? ch?c h?i ??ng th?m ??nh liên ngành d? án thành l?p khu b?o t?n có di?n tích thu?c ??a bàn t? hai t?nh, thành ph? tr?c thu?c trung ??ng tr? lên; ch? trì, ph?i h?p v?i ?y ban nhan dan t?nh, thành ph? tr?c thu?c trung ??ng có liên quan l?p d? án và t? ch?c qu?n ly sau khi ???c c?p có th?m quy?n phê duy?t khu b?o t?n thiên nhiên c?p qu?c gia, khu di s?n thiên nhiên th? gi?i theo phan c?ng c?a Chính ph?; ch? ??o, h??ng d?n thành l?p và qu?n ly hành lang ?a d?ng sinh h?c, khu b?o t?n thiên nhiên c?p t?nh theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

e) H??ng d?n, ki?m tra vi?c qu?n ly loài ngo?i lai xam h?i, c? s? b?o t?n ?a d?ng sinh h?c, b?o t?n loài thu?c danh m?c loài nguy c?p, quy, hi?m ???c ?u tiên b?o v? kh?ng bao g?m gi?ng cay tr?ng, gi?ng v?t nu?i theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

g) H??ng d?n, ki?m tra vi?c l?u gi? lau dài ngu?n gen và m?u v?t di truy?n c?a loài ???c ?u tiên b?o v?; h??ng d?n vi?c qu?n ly, giám sát ho?t ??ng ti?p c?n ngu?n gen và tri th?c truy?n th?ng g?n v?i ngu?n gen, s? d?ng các l?i ích ???c chia s? t? vi?c ti?p c?n ngu?n gen do Nhà n??c qu?n ly, tri th?c truy?n th?ng v? ngu?n gen; xay d?ng, qu?n ly th?ng nh?t c? s? d? li?u qu?c gia v? ngu?n gen, sinh v?t bi?n ??i gen, m?u v?t di truy?n c?a sinh v?t bi?n ??i gen liên quan ??n ?a d?ng sinh h?c; l?p danh m?c sinh v?t bi?n ??i gen ???c c?p gi?y ch?ng nh?n an toàn sinh h?c;

h) L?p, trình c?p có th?m quy?n ban hành ho?c ban hành theo th?m quy?n danh m?c, ch??ng trình b?o t?n loài nguy c?p, quy, hi?m ???c ?u tiên b?o v? kh?ng bao g?m gi?ng cay tr?ng, gi?ng v?t nu?i nguy c?p, quy, hi?m ???c ?u tiên b?o v?; danh m?c loài ngo?i lai xam h?i; t? ch?c biên so?n Sách ?? Vi?t Nam; h??ng d?n vi?c b?o t?n ?a d?ng sinh h?c t?i khu v?c t? nhiên ch?a ?? ?i?u ki?n thành l?p khu b?o t?n; h??ng d?n ?ánh giá kh? n?ng xam h?i c?a loài ngo?i lai ??i v?i m?i tr??ng và ?a d?ng sinh h?c;

Số phát hành trực tuyếni) H??ng d?n, xay d?ng và th?c hi?n các ch??ng trình quan tr?c, th?ng kê, qu?n ly s? li?u quan tr?c, c? s? d? li?u v? ?a d?ng sinh h?c; ch? ??o xay d?ng và th?ng nh?t qu?n ly s? li?u quan tr?c, c? s? d? li?u v? ?a d?ng sinh h?c; ch? trì l?p và c?ng b? báo cáo qu?c gia v? ?a d?ng sinh h?c; h??ng d?n các b?, ngành và ??a ph??ng ?i?u tra, l?p báo cáo v? ?a d?ng sinh h?c;

k) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n ho?t ??ng ??ng ky, c?ng nh?n, c?p, thu h?i các lo?i gi?y phép, gi?y ch?ng nh?n v? ?a d?ng sinh h?c thu?c th?m quy?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếnl) H??ng d?n, ki?m tra vi?c chi tr? d?ch v? m?i tr??ng liên quan ??n ?a d?ng sinh h?c;

m) Làm ??u m?i qu?c gia th?c hi?n các ?i?u ??c qu?c t? v? b?o t?n thiên nhiên và ?a d?ng sinh h?c theo phan c?ng c?a Chính ph?; ch? ??o, h??ng d?n vi?c l?p h? s? ?? c? c?ng nh?n và qu?n ly các khu ??t ng?p n??c có t?m quan tr?ng qu?c t? theo C?ng ??c Ramsar, v??n di s?n c?a ASEAN, khu D? tr? sinh quy?n th? gi?i;

n) Ch? trì t? ch?c ?àm phán, ky k?t, th?c hi?n ?i?u ??c qu?c t? và tham gia t? ch?c qu?c t? v? b?o t?n thiên nhiên và ?a d?ng sinh h?c; huy ??ng các ngu?n l?c qu?c t?, t? ch?c ?i?u ph?i và th?c hi?n các ?? án, d? án, nhi?m v? h?p tác qu?c t? v? b?o t?n thiên nhiên và ?a d?ng sinh h?c theo phan c?ng c?a Chính ph?.

11. V? khí t??ng th?y v?n:

a) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n các chính sách, pháp lu?t chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch, ch??ng trình, ?? án, d? án, nhi?m v? v? khí t??ng th?y v?n sau khi ???c c?p có th?m quy?n quy?t ??nh, phê duy?t;

b) Qu?n ly, t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng quan tr?c, ?i?u tra, kh?o sát khí t??ng th?y v?n; theo d?i ho?t ??ng các tr?m khí t??ng th?y v?n thu?c các c?ng trình b?t bu?c ph?i quan tr?c và cung c?p th?ng tin, d? li?u khí t??ng th?y v?n; xay d?ng, qu?n ly, khai thác m?ng l??i tr?m quan tr?c khí t??ng th?y v?n qu?c gia, quan tr?c ??nh v? sét;

Số phát hành trực tuyếnc) T? ch?c b?o v? hành lang k? thu?t c?ng trình khí t??ng th?y v?n thu?c m?ng l??i tr?m khí t??ng th?y v?n qu?c gia;

d) Qu?n ly, t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng d? báo, c?nh báo khí t??ng th?y v?n; truy?n phát tin d? báo, c?nh báo khí t??ng th?y v?n; xay d?ng, qu?n ly, khai thác h? th?ng d? báo, c?nh báo khí t??ng th?y v?n qu?c gia; phát tin chính th?c c?nh báo thiên tai và c?p ?? r?i ro thiên tai;

Số phát hành trực tuyến?) Qu?n ly, t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng l?u tr?, khai thác, s? d?ng th?ng tin d? li?u khí t??ng th?y v?n; xay d?ng, qu?n ly c? s? d? li?u khí t??ng th?y v?n qu?c gia;

Số phát hành trực tuyếne) Th?m ??nh n?i dung v? khí t??ng th?y v?n trong quy ho?ch, thi?t k? các c?ng trình, d? án ??u t? xay d?ng tr?ng ?i?m qu?c gia và trong quy ho?ch, thi?t k? các c?ng trình, d? án ??u t? xay d?ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

g) C?p, gia h?n, ?ình ch?, thu h?i gi?y phép ho?t ??ng d? báo, c?nh báo khí t??ng th?y v?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếnh) Qu?n ly ch?t l??ng ph??ng ti?n ?o khí t??ng th?y v?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếni) Qu?n ly, h??ng d?n và t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng ph?c v? khí t??ng th?y v?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếnk) Phê duy?t, giám sát th?c hi?n k? ho?ch tác ??ng vào th?i ti?t theo th?m quy?n;

Số phát hành trực tuyếnl) Làm ??u m?i qu?c gia tham gia T? ch?c Khí t??ng Th? gi?i (WMO), ?y ban B?o, Ti?u ban Khí t??ng v?t ly ??a c?u ASEAN (ASCMG); làm ??u m?i tham gia các di?n ?àn qu?c t?, th?c hi?n các ?i?u ??c qu?c t? v? khí t??ng th?y v?n theo phan c?ng c?a Chính ph?.

12. V? ?o ??c, b?n ?? và th?ng tin ??a ly:

a) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n chính sách, pháp lu?t, chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch, ?? án, d? án tr?ng ?i?m qu?c gia v? ?o ??c và b?n ?? c? b?n, ?o ??c và b?n ?? chuyên ngành sau khi ???c c?p có th?m quy?n quy?t ??nh, phê duy?t;

b) Xay d?ng, c?p nh?t, qu?n ly, khai thác h? t?ng d? li?u kh?ng gian ??a ly, h? quy chi?u qu?c gia, h? th?ng s? li?u g?c ?o ??c qu?c gia, h? th?ng ?i?m ?o ??c c? s? qu?c gia, h? th?ng tr?m ??nh v? v? tinh qu?c gia, h? th?ng kh?ng ?nh, h? th?ng b?n ?? ??a hình qu?c gia, h? th?ng b?n ?? ??a hình ?áy bi?n, c? s? d? li?u n?n th?ng tin ??a ly qu?c gia; ban hành danh m?c ??a danh th? hi?n trên các b?n ??;

Số phát hành trực tuyếnc) C?ng b? và cung c?p th?ng tin, d? li?u v? ?o ??c, b?n ?? và th?ng tin ??a ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếnd) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n vi?c ki?m ??nh, ki?m nghi?m thi?t b? ?o ??c và b?n ?? theo chu?n qu?c gia;

?) Th?m ??nh v? s? c?n thi?t, ph?m vi, gi?i pháp k? thu?t c?ng ngh? c?a n?i dung ?o ??c, b?n ?? trong các ch??ng trình, ?? án, d? án, nhi?m v? có s? d?ng ngan sách trung ??ng, tr? các d? án, nhi?m v? thu?c l?nh v?c qu?c phòng, an ninh theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếne) T? ch?c vi?c c?p, b? sung, c?p ??i, gia h?n, c?p l?i, thu h?i gi?y phép ho?t ??ng ?o ??c và b?n ??; ki?m tra vi?c th?c hi?n n?i dung ho?t ??ng ?o ??c b?n ?? ??i v?i các t? ch?c, cá nhan ???c c?p phép; ki?m tra vi?c xu?t b?n, phát hành b?n ??; ?ình ch? vi?c phát hành và ch? ??o thu h?i các xu?t b?n ph?m b?n ?? trái quy ??nh c?a pháp lu?t; c?p, thu h?i, h?y b? Gi?y ch?ng nh?n l?u hành t? do (CFS) s?n ph?m, hàng hóa xu?t và nh?p kh?u ??i v?i m?t hàng ?o ??c và b?n ??;

g) Thành l?p, hi?n ch?nh, xu?t b?n và phát hành các s?n ph?m b?n ?? theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếnh) T? ch?c ?o ??c, thành l?p, c?p nh?t b?n ?? và h? s? ??a gi?i hành chính ph?c v? vi?c phan ??nh, chia tách, sáp nh?p, ?i?u ch?nh ??a gi?i hành chính theo quy ??nh c?a pháp lu?t; th?m ??nh vi?c th? hi?n ???ng ??a gi?i hành chính trên các lo?i b?n ?? tr??c khi xu?t b?n;

i) T? ch?c ?o ??c, thành l?p b?n ?? và h? s? tài li?u ph?c v? vi?c ?àm phán, ho?ch ??nh, phan gi?i, c?m m?c và qu?n ly ???ng biên gi?i qu?c gia trên ??t li?n, trên bi?n, vùng ??c quy?n kinh t? và th?m l?c ??a c?a Vi?t Nam; xay d?ng c? s? d? li?u biên gi?i qu?c gia; in ?n, phát hành các lo?i b?n ??, tài li?u liên quan ??n ???ng biên gi?i qu?c gia trên ??t li?n, các vùng bi?n, h?i ??o, vùng ??c quy?n kinh t? và th?m l?c ??a c?a Vi?t Nam;

Số phát hành trực tuyếnk) Là c? quan ??u m?i qu?c gia, ph?i h?p th?c hi?n các ho?t ??ng h?p tác qu?c t? và trao ??i trong l?nh v?c ?o ??c, b?n ?? và th?ng tin ??a ly; tham gia các t? ch?c, di?n ?àn qu?c t? v? ?o ??c, b?n ?? và th?ng tin ??a ly theo phan c?ng c?a Chính ph?.

13. V? qu?n ly t?ng h?p tài nguyên và b?o v? m?i tr??ng bi?n và h?i ??o:

a) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n chi?n l??c khai thác, s? d?ng b?n v?ng tài nguyên, b?o v? m?i tr??ng bi?n và h?i ??o; các chính sách, pháp lu?t v? qu?n ly t?ng h?p tài nguyên bi?n và h?i ??o sau khi ???c c? quan có th?m quy?n quy?t ??nh, phê duy?t;

b) L?p, trình c? quan có th?m quy?n phê duy?t, ?i?u ch?nh và h??ng d?n th?c hi?n quy ho?ch, k? ho?ch s? d?ng bi?n chung c?a c? n??c, quy ho?ch t?ng th? khai thác, s? d?ng b?n v?ng tài nguyên vùng b? và t? ch?c th?c hi?n, ki?m tra, giám sát vi?c th?c hi?n sau khi ???c c? quan nhà n??c có th?m quy?n phê duy?t; l?p, trình Th? t??ng Chính ph? phê duy?t ch??ng trình tr?ng ?i?m ?i?u tra c? b?n tài nguyên, m?i tr??ng bi?n và h?i ??o, ch??ng trình qu?n ly t?ng h?p tài nguyên vùng b? có ph?m vi liên t?nh, danh m?c phan lo?i h?i ??o và t? ch?c th?c hi?n sau khi ???c phê duy?t theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

c) Ch? trì, ph?i h?p v?i các b?, ngành và ?y ban nhan dan các t?nh, thành ph? tr?c thu?c trung ??ng có bi?n xay d?ng, trình c?p có th?m quy?n phê duy?t và t? ch?c th?c hi?n các ch??ng trình, k? ho?ch, ?? án, d? án, nhi?m v? qu?n ly t?ng h?p tài nguyên bi?n và h?i ??o theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếnd) Tham gia th?m ??nh các quy ho?ch, ?? án thành l?p khu b?o t?n bi?n; tham gia th?m ??nh các d? án, c?ng trình khai thác, s? d?ng tài nguyên bi?n, h?i ??o; có y ki?n ?ánh giá ??i v?i các ?? án, d? án thu?c th?m quy?n phê duy?t các b?, ngành, ??a ph??ng có bi?n liên quan ??n s? d?ng qu? ??t l?n bi?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyến?) Theo d?i, t?ng h?p vi?c th?c hi?n c?ng tác ?i?u tra c? b?n v? bi?n và h?i ??o trong ph?m vi c? n??c; có y ki?n ??i v?i các ch??ng trình, k? ho?ch, ?? án, d? án ?i?u tra c? b?n v? bi?n và h?i ??o c?a các b?, ngành và ??a ph??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t; ch? trì xay d?ng và t? ch?c th?c hi?n các ch??ng trình, ?? án, d? án, nhi?m v? ?i?u tra c? b?n tài nguyên, m?i tr??ng bi?n tr?ng ?i?m theo phan c?ng c?a Chính ph?;

e) ?i?u tra, th?ng kê, phan lo?i, qu?n ly tài nguyên h?i ??o; qu?n ly h? s? tài nguyên h?i ??o; quy ??nh chi ti?t v? h? s? tài nguyên h?i ??o, h??ng d?n vi?c l?p và qu?n ly h? s? tài nguyên h?i ??o;

g) Giao, gia h?n, thu h?i, cho phép tr? l?i m?t ph?n ho?c toàn b? khu v?c bi?n, s?a ??i, b? sung quy?t ??nh giao khu v?c bi?n theo th?m quy?n; gi?i quy?t các ki?n ngh?, v??ng m?c v? s? d?ng khu v?c bi?n thu?c th?m quy?n giao theo quy ??nh c?a pháp lu?t; qu?n ly, h??ng d?n vi?c giao các khu v?c bi?n ?? khai thác s? d?ng tài nguyên bi?n;

h) C?p, c?p l?i, gia h?n, s?a ??i, b? sung, ?ình ch?, thu h?i v?n b?n c?p phép nghiên c?u khoa h?c cho t? ch?c, cá nhan n??c ngoài ti?n hành trong vùng bi?n Vi?t Nam theo quy ??nh c?a pháp lu?t; tham gia th?m ??nh và theo d?i, t?ng h?p tình hình th?c hi?n các ch??ng trình, d? án nghiên c?u khoa h?c bi?n và ??i d??ng c?a các b?, ngành và ??a ph??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

i) C?p, c?p l?i, gia h?n, s?a ??i, b? sung, cho phép tr? l?i, thu h?i Gi?y phép nh?n chìm ? bi?n theo th?m quy?n; giám sát ho?t ??ng nh?n chìm và x? ly vi ph?m theo quy ??nh;

k) H??ng d?n, ch? ??o ?y ban nhan dan c?p t?nh th?c hi?n vi?c thi?t l?p và b?o v? hành lang b?o v? b? bi?n;

l) T?ng h?p, ?ánh giá ti?m n?ng kinh t? - x? h?i liên quan ??n bi?n c?a Vi?t Nam; th?ng kê, phan lo?i, ?ánh giá ti?m n?ng c?a các vùng bi?n, h?i ??o c?a Vi?t Nam; ch? trì, ph?i h?p v?i các b?, ngành có liên quan ?ánh giá bi?n ??ng tài nguyên; t? ch?c phan tích, ?ánh giá, d? báo v? các di?n bi?n, ??ng thái trong n??c và qu?c t? có liên quan ??n vi?c qu?n ly, khai thác, s? d?ng tài nguyên, nghiên c?u khoa h?c, h?p tác qu?c t? v? bi?n, h?i ??o c?a Vi?t Nam;

m) Xay d?ng quy ho?ch, k? ho?ch ??u t? khai thác, s? d?ng, qu?n ly h? th?ng quan tr?c, giám sát t?ng h?p v? tài nguyên, m?i tr??ng bi?n và h?i ??o; các c?ng trình, ph??ng ti?n chuyên dùng ph?c v? c?nh báo s? c? m?i tr??ng bi?n, nghiên c?u, kh?o sát bi?n và ??i d??ng thu?c ph?m vi qu?n ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t; ch? trì xay d?ng, qu?n ly h? th?ng th?ng tin, c? s? d? li?u tài nguyên, m?i tr??ng bi?n và h?i ??o qu?c gia;

n) T? ch?c quan tr?c tài nguyên, m?i tr??ng bi?n; ?i?u tra, th?ng kê, phan lo?i, ?ánh giá các ngu?n th?i t? các ho?t ??ng trên bi?n và h?i ??o theo th?m quy?n; ?i?u tra, ?ánh giá s?c ch?u t?i m?i tr??ng c?a các khu v?c bi?n, h?i ??o ? vùng r?i ro ? nhi?m cao ho?c r?t cao; c?ng b? các khu v?c bi?n, h?i ??o kh?ng còn kh? n?ng ti?p nh?n ch?t th?i; ?ánh giá tình tr?ng ? nhi?m m?i tr??ng bi?n và h?i ??o; phan vùng r?i ro ? nhi?m m?i tr??ng bi?n và h?i ??o, l?p b?n ?? phan vùng r?i ro ? nhi?m m?i tr??ng bi?n và h?i ??o; t? ch?c th?c hi?n các bi?n pháp phòng ng?a, phát hi?n, x? ly, kh?c ph?c tình tr?ng ? nhi?m và suy thoái m?i tr??ng, các h? sinh thái bi?n, h?i ??o; c?i thi?n và ph?c h?i m?i tr??ng, các h? sinh thái bi?n, h?i ??o b? ? nhi?m và suy thoái;

o) Ch? trì, ph?i h?p v?i các b?, ngành và ??a ph??ng có liên quan t? ch?c th?c hi?n ki?m tra, giám sát các ho?t ??ng khai thác, s? d?ng tài nguyên và b?o v? m?i tr??ng vùng bi?n, vùng ven bi?n và h?i ??o; tri?n khai các ho?t ??ng giám sát, ?ánh giá r?i ro, kh?c ph?c và gi?i quy?t h?u qu? s? c? tràn d?u, hóa ch?t ??c trên bi?n;

p) H??ng d?n và t? ch?c tuyên truy?n v? bi?n và h?i ??o theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

14. V? bi?n ??i khí h?u:

a) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n chính sách, pháp lu?t, chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch, ch??ng trình, ?? án, d? án v? bi?n ??i khí h?u sau khi ???c c? quan có th?m quy?n quy?t ??nh, phê duy?t;

b) ?? xu?t và th? ch? hóa các c? ch?, chính sách, sáng ki?n qu?c t? v? bi?n ??i khí h?u ??i v?i phát tri?n kinh t? - x? h?i, b?o ??m qu?c phòng - an ninh phù h?p v?i ?i?u ki?n và b?o ??m l?i ích qu?c gia; ?? xu?t, ki?n ngh? vi?c ?i?u ch?nh, s?a ??i, b? sung các c? ch?, chính sách, tiêu chu?n c?ng ngh? có liên quan t?i bi?n ??i khí h?u c?a Vi?t Nam phù h?p v?i tình hình qu?c t?;

Số phát hành trực tuyếnc) T? ch?c ?ánh giá khí h?u qu?c gia; xay d?ng, c?p nh?t k?ch b?n bi?n ??i khí h?u, trình c?p có th?m quy?n phê duy?t và t? ch?c th?c hi?n; h??ng d?n, giám sát ?ánh giá tác ??ng c?a bi?n ??i khí h?u và xay d?ng các gi?i pháp ?ng phó, l?ng ghép k?t qu? giám sát bi?n ??i khí h?u vào các chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch;

d) Xay d?ng và t? ch?c tri?n khai h? th?ng theo d?i, th?m ??nh, báo cáo (MRV) ??i v?i các ho?t ??ng gi?m nh? phát th?i khí nhà kính, các ho?t ??ng thích ?ng v?i bi?n ??i khí h?u, các n?i dung có liên quan ??n t?n th?t và thi?t h?i trong khu?n kh? Th?a thu?n Paris v? bi?n ??i khí h?u;

?) T? ch?c tri?n khai, h??ng d?n, ?ánh giá vi?c th?c hi?n ?óng góp do qu?c gia t? quy?t ??nh (NDC); t? ch?c c?p nh?t NDC theo yêu c?u c?a Th?a thu?n Paris v? bi?n ??i khí h?u; t? ch?c xay d?ng các báo cáo qu?c gia v? bi?n ??i khí h?u và th?c hi?n ki?m kê qu?c gia khí nhà kính ??nh k?; ?? xu?t, ki?n ngh? các chính sách, bi?n pháp gi?m nh? phát th?i khí nhà kính c?a Vi?t Nam phù h?p v?i s? phát tri?n kinh t? - x? h?i trong t?ng giai ?o?n;

H??ng d?n, t? ch?c th?c hi?n bi?n pháp qu?n ly các ho?t ??ng kinh doanh tín ch? các bon theo quy ??nh c?a pháp lu?t và các ?i?u ??c qu?c t? mà Vi?t Nam tham gia, c?p ch?ng th? xác nh?n ??i v?i d? án ??u t? theo c? ch? phát tri?n s?ch và các c? ch? qu?c t? khác v? gi?m phát th?i khí nhà kính c?a các thành ph?n kinh t?;

e) Qu?n ly, xay d?ng, c?p nh?t c? s? d? li?u qu?c gia v? bi?n ??i khí h?u; h??ng d?n s? d?ng th?ng tin v? bi?n ??i khí h?u;

g) Ch? trì t? ch?c ?àm phán, ky k?t, th?c hi?n ?i?u ??c qu?c t? và tham gia t? ch?c qu?c t? v? bi?n ??i khí h?u; huy ??ng các ngu?n l?c qu?c t?, t? ch?c ?i?u ph?i và th?c hi?n các ?? án, d? án, nhi?m v? h?p tác qu?c t? v? bi?n ??i khí h?u thu?c th?m quy?n;

Số phát hành trực tuyếnh) Xay d?ng, t? ch?c tri?n khai, qu?n ly và giám sát th?c hi?n Khung Chính sách Ch??ng trình h? tr? ?ng phó v?i bi?n ??i khí h?u (SP-RCC); xay d?ng tiêu chí ?u tiên, t? ch?c rà soát, xác ??nh danh m?c d? án ?u tiên v? bi?n ??i khí h?u; có y ki?n v? các ch??ng trình, ?? án, d? án, nhi?m v? liên quan ??n bi?n ??i khí h?u c?a các b?, ngành, ??a ph??ng;

Số phát hành trực tuyếni) Làm c? quan ??u m?i qu?c gia th?c hi?n C?ng ??c khung c?a Liên h?p qu?c v? bi?n ??i khí h?u, Ngh? ??nh th? Kyoto, Th?a thu?n Paris v? bi?n ??i khí h?u, C?ng ??c Viên v? b?o v? t?ng ?-d?n, Ngh? ??nh th? Montreal v? các ch?t làm suy gi?m t?ng ?-d?n và các ?i?u ??c qu?c t? khác có liên quan ??n bi?n ??i khí h?u, b?o v? t?ng ?-d?n; c? quan th?m quy?n qu?c gia v? c? ch? phát tri?n s?ch (CDM); c? quan chuyên trách qu?c gia c?a M?ng l??i và Trung tam C?ng ngh? khí h?u (CTCN); c? quan ??u m?i qu?c gia v? các hành ??ng gi?m nh? phát th?i khí nhà kính phù h?p v?i ?i?u ki?n qu?c gia (NAMA); c? quan ??u m?i qu?c gia v? Qu? Thích ?ng;

k) T? ch?c th?c hi?n, ki?m tra, h??ng d?n, xác nh?n vi?c ??ng ky nh?p kh?u, xu?t kh?u, t?m nh?p, tái xu?t và s? d?ng các ch?t làm suy gi?m t?ng ?-d?n theo quy ??nh c?a Ngh? ??nh th? Montreal v? các ch?t làm suy gi?m t?ng ?-d?n;

Số phát hành trực tuyếnl) Giúp ?y ban Qu?c gia v? bi?n ??i khí h?u ??n ??c, t?ng h?p k?t qu? th?c hi?n các chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch, ch??ng trình, ?? án, d? án, nhi?m v? liên quan ??n bi?n ??i khí h?u, t?ng tr??ng xanh do các b?, ngành, ??a ph??ng tri?n khai th?c hi?n.

15. V? vi?n thám:

a) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch, ?? án, d? án v? vi?n thám sau khi ???c c?p có th?m quy?n phê duy?t;

b) H??ng d?n và t? ch?c th?c hi?n vi?c ?ng d?ng vi?n thám trong quan tr?c, giám sát tài nguyên, m?i tr??ng, thiên tai, bi?n ??i khí h?u và các l?nh v?c khác ph?c v? c?ng tác qu?n ly nhà n??c, phát tri?n kinh t? - x? h?i và an ninh - qu?c phòng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếnc) Xay d?ng, c?ng b? báo cáo quan tr?c, giám sát ??nh k? và ??t xu?t v? tình hình khai thác và s? d?ng tài nguyên thiên nhiên, ? nhi?m m?i tr??ng, bi?n ??i khí h?u b?ng c?ng ngh? vi?n thám;

Số phát hành trực tuyếnd) Xay d?ng, qu?n ly, khai thác tr?m thu vi?n thám, h? th?ng l?u tr? và x? ly d? li?u vi?n thám, c? s? d? li?u vi?n thám và m?ng l??i truy?n d?n d? li?u vi?n thám; h??ng d?n vi?c b?o v? hành lang an toàn k? thu?t tr?m thu ?nh vi?n thám;

?) T?ng h?p nhu c?u thu nh?n d? li?u vi?n thám c?a các b?, ngành, ??a ph??ng; xay d?ng và t? ch?c th?c hi?n k? ho?ch thu nh?n, x? ly d? li?u vi?n thám theo k? ho?ch hàng n?m, ??nh k? n?m n?m;

Số phát hành trực tuyếne) H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n vi?c xay d?ng, c?p nh?t, qu?n ly vi?c thu nh?n, cung c?p d? li?u vi?n thám, v?n hành c? s? d? li?u vi?n thám qu?c gia; t?ng h?p và c?ng b? siêu d? li?u vi?n thám qu?c gia;

g) Th?m ??nh v? n?i dung liên quan ??n c? s? h? t?ng vi?n thám, thu nh?n d? li?u vi?n thám qu?c gia, ?ng d?ng và phát tri?n c?ng ngh? vi?n thám ??i v?i các ch??ng trình, ?? án, d? án c?a các b?, ngành, ??a ph??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

h) H??ng d?n và ki?m tra ho?t ??ng vi?n thám c?a các t? ch?c, cá nhan theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Số phát hành trực tuyếni) Làm c? quan ??u m?i qu?c gia tham gia các t? ch?c, di?n ?àn qu?c t? v? vi?n thám.

16. T? ch?c th?c hi?n c?ng tác th?ng kê, ki?m kê, l?u tr? t? li?u, s? li?u v? các l?nh v?c thu?c ph?m vi qu?n ly c?a b? theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

17. Ch? ??o, t? ch?c nghiên c?u, ?ng d?ng, tri?n khai ti?n b? khoa h?c và c?ng ngh? trong các l?nh v?c thu?c ph?m vi qu?n ly c?a b?; t? ch?c biên t?p, xu?t b?n các ?n ph?m v? tài nguyên và m?i tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

18. H?p tác qu?c t? trong các l?nh v?c thu?c ph?m vi qu?n ly nhà n??c c?a B? theo quy ??nh c?a pháp lu?t; t? ch?c ?àm phán, ky ?i?u ??c qu?c t? theo ?y quy?n c?a c? quan nhà n??c có th?m quy?n; ky k?t các th?a thu?n qu?c t? nhan danh b?; tham gia các t? ch?c qu?c t? theo s? phan c?ng c?a Chính ph?.

19. Qu?n ly, t? ch?c th?c hi?n vi?c ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin trong l?nh v?c tài nguyên và m?i tr??ng; cung c?p d?ch v? c?ng tr?c tuy?n thu?c ph?m vi qu?n ly nhà n??c c?a b?; xay d?ng, qu?n ly, v?n hành và b?o ??m an ninh an toàn các h? th?ng th?ng tin, c? s? d? li?u tài nguyên và m?i tr??ng; c?ng b? và cung c?p th?ng tin, d? li?u tài nguyên và m?i tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

20. T? ch?c và ch? ??o th?c hi?n ch??ng trình c?i cách hành chính c?a B? phù h?p v?i m?c tiêu và n?i dung ch??ng trình c?i cách hành chính nhà n??c sau khi ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t.

Số phát hành trực tuyến21. Ch? ??o vi?c xay d?ng, trình c?p có th?m quy?n quy?t ??nh và h??ng d?n vi?c th?c hi?n quy ho?ch phát tri?n m?ng l??i t? ch?c s? nghi?p, d?ch v? c?ng và các c? ch?, chính sách v? cung c?p các d?ch v? c?ng, x? h?i hóa các d?ch v? c?ng trong các l?nh v?c thu?c ph?m vi qu?n ly c?a B?.

Số phát hành trực tuyến22. Qu?n ly các h?i, t? ch?c phi chính ph? ho?t ??ng trong các l?nh v?c thu?c ph?m vi qu?n ly nhà n??c c?a B? theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

23. Th?c hi?n ??i di?n ch? s? h?u ph?n v?n c?a Nhà n??c t?i các doanh nghi?p thu?c B? theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Số phát hành trực tuyến24. Qu?n ly v? t? ch?c, b? máy, biên ch? c?ng ch?c, s? l??ng viên ch?c, v? trí vi?c làm, c? c?u ng?ch c?ng ch?c, c? c?u viên ch?c theo ch?c danh ngh? nghi?p; quy?t ??nh luan chuy?n, ?i?u ??ng, b? nhi?m, mi?n nhi?m, t? ch?c, bi?t phái, khen th??ng, k? lu?t, th?i vi?c, ngh? h?u, ch? ?? ti?n l??ng và các chính sách ??i ng? ??i v?i cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c, ng??i lao ??ng thu?c b? qu?n ly theo quy ??nh; ?ào t?o, b?i d??ng cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c, ng??i lao ??ng thu?c các ngành, l?nh v?c do B? qu?n ly.

Số phát hành trực tuyến25. Ki?m tra, thanh tra; gi?i quy?t khi?u n?i, t? cáo, ki?n ngh? c?a t? ch?c, c?ng dan; th?c hi?n phòng, ch?ng tham nh?ng, tiêu c?c và x? ly các hành vi vi ph?m pháp lu?t trong các l?nh v?c thu?c ph?m vi qu?n ly nhà n??c c?a B?.

26. Qu?n ly tài chính, tài s?n ???c giao và qu?n ly, s? d?ng ngan sách nhà n??c ???c c?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

27. Th?c hi?n các nhi?m v?, quy?n h?n khác do Chính ph?, Th? t??ng Chính ph? giao ho?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

?i?u 3. C? c?u t? ch?c

Số phát hành trực tuyến1. V? H?p tác qu?c t?.

Số phát hành trực tuyến2. V? K? ho?ch - Tài chính.

Số phát hành trực tuyến3. V? Khoa h?c và C?ng ngh?.

4. V? Pháp ch?.

5. V? Thi ?ua, Khen th??ng và Tuyên truy?n.

6. V? T? ch?c cán b?.

Số phát hành trực tuyến7. Thanh tra B?.

8. V?n phòng B?.

Số phát hành trực tuyến9. T?ng c?c Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam.

10. T?ng c?c ??a ch?t và Khoáng s?n Vi?t Nam.

Số phát hành trực tuyến11. T?ng c?c Qu?n ly ??t ?ai.

12. T?ng c?c M?i tr??ng.

13. T?ng c?c Khí t??ng Th?y v?n.

Số phát hành trực tuyến14. C?c C?ng ngh? th?ng tin và D? li?u tài nguyên m?i tr??ng.

Số phát hành trực tuyến15. C?c ?o ??c, B?n ?? và Th?ng tin ??a ly Vi?t Nam.

16. C?c Bi?n ??i khí h?u.

Số phát hành trực tuyến17. C?c Qu?n ly tài nguyên n??c.

Số phát hành trực tuyến18. C?c Vi?n thám qu?c gia.

Số phát hành trực tuyến19. Vi?n Chi?n l??c, Chính sách tài nguyên và m?i tr??ng.

Số phát hành trực tuyến20. Báo Tài nguyên và M?i tr??ng.

21. T?p chí Tài nguyên và M?i tr??ng.

22. Trung tam Quy ho?ch và ?i?u tra tài nguyên n??c qu?c gia.

23. Tr??ng ?ào t?o, b?i d??ng cán b? tài nguyên và m?i tr??ng.

Số phát hành trực tuyếnT?i ?i?u này các ??n v? quy ??nh t? kho?n 1 ??n kho?n 18 là các ??n v? hành chính giúp B? tr??ng th?c hi?n ch?c n?ng qu?n ly nhà n??c, các ??n v? quy ??nh t? kho?n 19 ??n kho?n 23 là các ??n v? s? nghi?p ph?c v? ch?c n?ng qu?n ly nhà n??c c?a B?.

Số phát hành trực tuyếnB? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng trình Th? t??ng Chính ph?: Quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a T?ng c?c Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam, T?ng c?c ??a ch?t và Khoáng s?n Vi?t Nam, T?ng c?c Qu?n ly ??t ?ai, T?ng c?c M?i tr??ng, T?ng c?c Khí t??ng Th?y v?n; ban hành danh sách các t? ch?c s? nghi?p khác tr?c thu?c B?.

Số phát hành trực tuyếnB? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a các ??n v? tr?c thu?c b?, kh?ng bao g?m các ??n v? quy ??nh t?i các kho?n 9, 10, 11, 12 và 13 ?i?u này.

Số phát hành trực tuyếnV? K? ho?ch - Tài chính có 04 phòng; V? Pháp ch? có 03 phòng; V? T? ch?c cán b? có 03 phòng; Thanh tra B? có 07 phòng; V?n phòng B? có 08 phòng.

C?c C?ng ngh? th?ng tin và D? li?u tài nguyên m?i tr??ng có 06 phòng và 01 chi c?c; C?c ?o ??c, B?n ?? và Th?ng tin ??a ly Vi?t Nam có 07 phòng và 01 chi c?c; C?c Bi?n ??i khí h?u có 07 phòng; C?c Qu?n ly tài nguyên n??c có 09 phòng và 03 chi c?c; C?c Vi?n thám qu?c gia có 06 phòng.

?i?u 4. Hi?u l?c thi hành

1. Ngh? ??nh này có hi?u l?c thi hành k? t? ngày ky ban hành.

Số phát hành trực tuyến2. Ngh? ??nh này thay th? Ngh? ??nh s? 21/2013/N?-CP ngày 04 tháng 3 n?m 2013 c?a Chính ph? quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng; b?i b? các quy ??nh tr??c ?ay trái v?i Ngh? ??nh này.

?i?u 5. ?i?u kho?n chuy?n ti?p

Trung tam Khí t??ng Th?y v?n qu?c gia, T?ng c?c Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam, T?ng c?c ??a ch?t và Khoáng s?n Vi?t Nam, T?ng c?c M?i tr??ng, T?ng c?c Qu?n ly ??t ?ai ti?p t?c th?c hi?n ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n theo các quy ??nh hi?n hành cho ??n khi Th? t??ng Chính ph? quy?t ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a các t?ng c?c tr?c thu?c B?.

?i?u 6. Trách nhi?m thi hành

Các B? tr??ng, Th? tr??ng c? quan ngang b?, Th? tr??ng c? quan thu?c Chính ph?, Ch? t?ch ?y ban nhan dan t?nh, thành ph? tr?c thu?c trung ??ng ch?u trách nhi?m thi hành Ngh? ??nh này./.

N?i nh?n:
- Ban Bí th? Trung ??ng ??ng;
- Th? t??ng, các Phó Th? t??ng Chính ph?;
- Các b?, c? quan ngang b?, C? quan thu?c Chính ph?;
- H?ND, UBND các t?nh, thành ph? tr?c thu?c trung ??ng;
- V?n phòng Trung ??ng và các Ban c?a ??ng;
- V?n phòng T?ng Bí th?;
- V?n phòng Ch? t?ch n??c;
- H?i ??ng dan t?c và các ?y ban c?a Qu?c h?i;
- V?n phòng Qu?c h?i;
- Tòa án nhan dan t?i cao;
- Vi?n ki?m sát nhan dan t?i cao;
- Ki?m toán nhà n??c;
- ?y ban giám sát tài chính Qu?c gia;
- Ngan hàng Chính sách x? h?i;
- Ngan hàng Phát tri?n Vi?t Nam;
- ?y ban trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam;
- C? quan trung ??ng c?a các ?oàn th?;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr? ly TTg, TG? C?ng TT?T, các V?, C?c, ??n v? tr?c thu?c, C?ng báo;
Số phát hành trực tuyến - L?u: VT, TCCV (3).

TM. CHíNH PH?
TH? T??NG


?? ky

Nguy?n Xuan Phúc

Content Editor