View_VanBanHanhChinh

Tìm v?n b?n quy ph?m pháp lu?t

S?, ky hi?uTrích y?uNgày hi?u l?cC? quan ban hànhNg??i kýT?i v?
06/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy chu?n k? thu?t qu?c gia v? chu?n th?ng tin ??a ly c? s? 01/03/2021 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Nguy?n Th? Ph??ng Hoa 1. 06-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
107/2020/QH14 V? kéo dài th?i h?n mi?n thu? s? d?ng ??t n?ng nghi?p ???c quy ??nh t?i Ngh? quy?t s? 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 n?m 2010 c?a Qu?c h?i v? mi?n, gi?m thu? s? d?ng ??t n?ng nghi?p ?? ???c s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u theo Ngh? quy?t s? 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 n?m 2016 c?a Qu?c h?i 01/01/2021 Qu?c h?i Nguy?n Th? Kim Ngân 1. 107.signed.pdf
26/2019/TT-BTNMT Th?ng t? Quy ??nh v? th?m ??nh, phê duy?t ?? án, báo cáo k?t qu? ?i?u tra c? b?n ??a ch?t v? khoáng s?n 18/12/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Tr?n Quý Kiên 1. 26-2019-tt-btnmt_Signed.pdf
10/2020/TT-BTNMT Quy ??nh v? báo cáo ti?p c?n ngu?n gen và chia s? l?i ích t? vi?c s? d?ng ngu?n gen 16/11/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Tr?n H?ng Hà 1. 10-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
09/2020/TT-BTNMT Ban hành ??nh m?c kinh t? - k? thu?t l?p quy ho?ch t?ng h?p l?u v?c s?ng liên t?nh, ngu?n n??c liên t?nh 03/11/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Tr?n Quý Kiên 1. 09-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
08/2020/TT-BTNMT Quy ??nh k? thu?t ph??ng pháp quan tr?c h?i v?n 26/10/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Lê Công Thành 1. 08-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
Th?ng t? 07/2020/TT-BTNMT Quy ??nh chi ti?t các n?i dung t?i ?i?m c kho?n 1 ?i?u 31 Ngh? ??nh s? 66/2019/N?-CP ngày 29/7/2019 c?a Chính ph? v? b?o t?n và s? d?ng b?n v?ng các vùng ??t ng?p n??c 21/10/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Võ Tu?n Nhân 1. 07-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
05/2020/TT-BTNMT Quy ??nh k? thu?t v? th?m dò, ?ánh giá tr? l??ng ?á kh?i s? d?ng làm ?p lát và m? ngh? 20/10/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Tr?n Quý Kiên 1. 05-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
20/2020/Q?-TTg Quy?t ??nh v? m? ??nh danh ?i?n t? c?a các c? quan, t? ch?c ph?c v? k?t n?i, chia s? d? li?u v?i các b?, ngành, ??a ph??ng 15/09/2020 Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuân Phúc 1. QD_Ma cac tinh thanh.pdf
V?n b?n h?p nh?t s? 05/VBHN V?n b?n h?p nh?t s? 05/VBHN, Ngh? ??nh Quy ??nh v? b?i th??ng, h? tr?, tái ??nh c? khi Nhà n??c thu h?i ??t 07/08/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Lê Minh Ngân 1. 05-vbhn-btnmt_Signed.pdf
12345678910...

Content Editor ?[5]?