View_VanBanChiDao

Tìm v?n b?n ch? ??o

S?, ky hi?uTrích y?uNgày hi?u l?cC? quan ban hànhNg??i kýT?i v?
2563/TNN-NM V/v nghiêm túc th?c hi?n quy trình v?n hành liên h? ch?a và ch? ??o ?i?u hành c?a ?y ban nhan dan t?nh Th?a Thiên Hu? trong vi?c v?n hành c?ng trình th?y ?i?n Th??ng Nh?t 14/11/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Châu Tr?n V?nh
6438/BTNMT-TNN V? vi?c ??n ??c tri?n khai th?c hi?n Ngh? ??nh s? 167/2018/N?-CP c?a Chính ph? quy ??nh vi?c h?n ch? khai thác n??c d??i ??t 13/11/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Lê Công Thành 1. 6438-btnmt-tnn_Signed.pdf
6431/BTNMT-T?KTTT V? vi?c h??ng d?n t?ng k?t phong trào thi ?ua và c?ng tác xét khen th??ng n?m 2020 13/11/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Nguy?n Th? Ph??ng Hoa 1. 6431-btnmt-tdkttt_Signed.pdf
6381/BTNMT-TCMT V/v x? ly ? nhi?m m?i tr??ng do rác th?i t?i khu ?? th? m?i C?u Gi?y 11/11/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Võ Tu?n Nhân 1. 6381-btnmt-tcmt_Signed.pdf
6118/ /BTNMT-TCMT V? vi?c t?ng c??ng ki?m tra, giám sát ??i v?i các c? s? có nguy c? gay ? nhi?m m?i tr??ng, ??c bi?t là c? s? x? ly CTNH trong tình hình ti?p t?c th?c hi?n “m?c tiêu kép” c?a Chính ph?. 02/11/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Võ Tu?n Nhân 1. 6118-btnmt-tcmt_Signed.pdf
6151/BTNMT-VP V? vi?c xay d?ng ki?m ?i?m ch? ??o, ?i?u hành và xay d?ng báo cáo t?ng k?t n?m 2020 02/11/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Tr?n Quý Kiên 1. 6151-btnmt-vp_Signed.pdf
6050/BTNMT-PC V? vi?c h??ng d?n h??ng ?ng Ngày Pháp lu?t Vi?t Nam n?m 2020 29/10/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Nguy?n Th? Ph??ng Hoa 1. 6050-btnmt-pc_Signed.pdf
6055/BTNMT-TTr V? vi?c xay d?ng k? ho?ch thanh tra, ki?m tra n?m 2021 - l?n 2 29/10/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Nguy?n Th? Ph??ng Hoa 1. 6055-btnmt-ttr_Signed_2.pdf
76/TB-BTNMT V? vi?c gia h?n Gi?y xác nh?n ?? ?i?u ki?n v? b?o v? m?i tr??ng trong nh?p kh?u ph? li?u làm nguyên li?u s?n xu?t 29/10/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Võ Tu?n Nhân 1. 76-tb-btnmt_Signed.pdf
2395/Q?-BTNMT Ban hành K? ho?ch th?c hi?n Ch? th? s? 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 n?m 2020 c?a Th? t??ng Chính ph? v? t?ng c??ng qu?n ly, tái s? d?ng, tái ch?, x? ly và gi?m thi?u ch?t th?i nh?a và Quy?t ??nh s? 1746/Q?-TTg ngày 04 tháng 12 n?m 2019 c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c ban hành K? ho?ch hành ??ng qu?c gia v? qu?n ly rác th?i nh?a ??i d??ng ??n n?m 2030 28/10/2020 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Tr?n H?ng Hà 1. 2395-qd-btnmt_Signed (1).pdf
12345678910...

Content Editor ?[5]?