View_ChienLuocQuyHoach

Tìm chi?n l??c quy ho?ch, k? ho?ch

S?, ky hi?uTrích y?uNgày ban hànhC? quan ban hànhNg??i kýT?i v?
3370/Q?-BTNMT Ban hành K? ho?ch xay d?ng tiêu chu?n, quy chu?n, quy ??nh k? thu?t c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng giai ?o?n 2019-2020 06/11/2018 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Tr?n H?ng Hà 1. 3370-qd-btnmt.pdf
3085/Q?-BTNMT K? ho?ch c?a B? TN&MT tri?n khai Quy?t ??nh s? 807/Q?-TTg ngày 3/7/2018 c?a Th? t??ng CP v? phê duy?t Ch??ng trình m?c tiêu x? ly tri?t ?? các c? s? gay ? nhi?m m?i tr??ng nghiêm tr?ng thu?c ??i t??ng c?ng ích giai ?o?n 2016-2020 10/10/2018 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Tr?n H?ng Hà 1. 3085-qd-btnmt.pdf
03/CTPH-BTNMT-HLG Ch??ng trình ph?i h?p c?ng tác xay d?ng, ph? bi?n, giáo d?c pháp lu?t trong l?nh v?c tài nguyên và m?i tr??ng giai ?o?n 2018-2023 05/10/2018 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Tr?n H?ng Hà 1. 03-CTPH-BTNMT-HLG.pdf
2964/Q?-BTNMT ?i?u ch?nh, b? sung k? ho?ch thanh tra n?m 2018 c?a B? TNMT 28/09/2018 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Tr?n H?ng Hà 1. 2964-Q?-BTNMT.pdf
2973/Q?-BTNMT Ban hành k? ho?ch c?a B? TNMT th?c hi?n ngh? ??nh s? 61/2018/N?-CP ngày 23/4/2018 c?a Chính ph? v? th?c hi?n c? ch? m?t c?a, m?t c?a liên th?ng trong gi?i quy?t th? t?c hành chính 28/09/2018 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Tr?n H?ng Hà 1. 2973-Q?-BTNMT.pdf
2917/Q?-BTNMT K? ho?ch ??u giá quy?n khai thác khoáng s?n ??t 1 n?m 2018 21/09/2018 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Tr?n Quý Kiên 1. 2917-Q?-BTNMT.pdf
1100/Q?-TTg Nhi?m v? quy ho?ch c?p n??c vùng kinh t? tr?ng ?i?m B?c B? ??n n?m 2030 và ??nh h??ng ??n n?m 2050 05/09/2018 Th? t??ng Chính ph? Tr?nh ?ình D?ng 1. quyet-dinh-1100-qd-ttg-2018-ve-quy-hoach-cap-nuoc-vung-kinh-te-trong-diem-bac-bo.pdf
2450/Q?-BTNMT Ban hành k? ho?ch tri?n khai th?c hi?n ngh? quy?t s? 63/2018/QH14 ngày 15/6/2018 c?a Qu?c h?i v? ho?t ??ng ch?t v?n t?i K? h?p th? 5, Qu?c h?i khóa XIV c?a B? TNMT 02/08/2018 B? Tài nguyên và M?i tr??ng Tr?n H?ng Hà 1. 2450-Q?-BTNMT.pdf
950/Q?-TTg ?? án phát tri?n ?? th? th?ng minh b?n v?ng Vi?t Nam giai ?o?n 2018-2025, ??nh h??ng ??n 2030 01/08/2018 Th? t??ng Chính ph? Tr?nh ?ình D?ng 1. quyet-dinh-950-qd-ttg-2018-de-an-phat-trien-do-thi-thong-minh-ben-vung-viet-nam (2).pdf
910/Q?-TTg Quy ho?ch th?m dò, khai thác, ch? bi?n và s? d?ng qu?ng vàng, ??ng, niken, molipden 25/07/2018 Th? t??ng Chính ph? Tr?nh ?ình D?ng 1. quyet-dinh-910-qd-ttg-2018-quy-hoach-khai-thac-quang-vang-dong-niken-molipden.pdf
12345678910...

Content Editor ?[5]?