View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TI?T V?N B?N CH? ??O
S?, ky hi?u
2395/Q?-BTNMT
Ng??i ky
Tr?n H?ng Hà
L?nh v?c
M?i tr??ng
C? quan ban hành
B? Tài nguyên và M?i tr??ng
Lo?i v?n b?n
Quy?t ??nh
Ngày ban hành
28/10/2020
Ngày hi?u l?c
28/10/2020
Trích y?u
Ban hành K? ho?ch th?c hi?n Ch? th? s? 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 n?m 2020 c?a Th? t??ng Chính ph? v? t?ng c??ng qu?n ly, tái s? d?ng, tái ch?, x? ly và gi?m thi?u ch?t th?i nh?a và Quy?t ??nh s? 1746/Q?-TTg ngày 04 tháng 12 n?m 2019 c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c ban hành K? ho?ch hành ??ng qu?c gia v? qu?n ly rác th?i nh?a ??i d??ng ??n n?m 2030
N?i dung

Content Editor ?[5]?