MonrePortal.CMS - View_CongKhaiNganSach

C?NG KHAI NG?N SáCH
D? li?u XML
D? toán ngan sách n?m ?? ???c c?p có th?m quy?n giao
N?m
T?ng s? báo cáo: 9
STTTên báo cáoN?m, k? báo cáoBi?u m?uS? Quy?t ??nh c?ng b?Ngày c?ng b????ng d?n toàn v?n
1 C?ng b? c?ng khai d? toán ngan sách nhà n??c n?m 2020 c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng 2020 174/Q?-BTNMT 20/01/2020 1.Cong khai du toan ngan sach.rar
2 C?ng b? c?ng khai ?i?u ch?nh d? toán ngan sách n?m 2020 2020 222/Q?-TCQL?? 18/09/2020 1.Cong khai du toan NS lan 2 2020.rar
3 C?ng b? c?ng khai ?i?u ch?nh d? toán ngan sách n?m 2020 2020 239/Q?-TCQL?? 30/10/2020 1.Cong khai dieu chinh du toan NS lan 3.rar
4 C?ng khai ?i?u ch?nh d? toán ngan sách nhà n??c n?m 2020 2020 50/Q?/TTr 22/10/2020 1.Cong khai dieu chinh du toan NS nam 2020 - Thanh tra Bo.pdf
5 C?ng khai và phan khai k? ho?ch d? toán chi NSNN n?m 2020 2020 82/VP-KHTC 19/02/2020 1.82-VP-KHTC- Cong khai du toan chi NSNN nam 2020.rar
6 C?ng khai d? toán ngan sách n?m 2020 c?a Vi?n Khoa h?c Khí t??ng th?y v?n và Bi?n ??i khí h?u 2020 408/Q?-VKTTVB?KH 31/12/2019 1.QDCongKhaiDuToanNSNN2020Lan1.PDF
7 C?ng khai ?i?u ch?nh d? toán ngan sách n?m 2020 c?a Vi?n Khoa h?c Khí t??ng Th?y v?n và Bi?n ??i khí h?u 2020 222/Q?-VKTTVB?KH 07/07/2020 1.Cong khai dieu chinh NS nam 2020 lan 2.rar
8 C?ng khai ?i?u ch?nh d? toán ngan sách n?m 2020 c?a Vi?n Khoa h?c Khí t??ng Th?y v?n và Bi?n ??i khí h?u 2020 291/Q?-VKTTVB?KH 22/09/2020 1.Cong khai dieu chinh DTNS nam 2020 lan 3.rar
9 C?ng khai ?i?u ch?nh d? toán ngan sách n?m 2020 c?a Vi?n Khoa h?c Khí t??ng Th?y v?n và Bi?n ??i khí h?u 2020 337/Q?-VKTTVB?KH 02/11/2020 1.Cong khai dieu chinh DTNS nam 2020 lan 4.rar
Tình hình th?c hi?n d? toán ngan sách trong n?m (quy, 6 tháng, 9 tháng, n?m)
N?m
T?ng s? báo cáo: 1
STTTên báo cáoN?m, k? báo cáoBi?u m?uS? Quy?t ??nh c?ng b?Ngày c?ng b????ng d?n toàn v?n
1 Báo cáo k?t qu? giám sát tài chính 6 tháng ??u n?m 2020 2020, 6 tháng ??u n?m 5081/BTNMT-KHTC 16/09/2020 1.BC giam sat TC 6 thang 2020.rar
Quy?t toán ngan sách n?m ?? ???c c?p có th?m quy?n phê duy?t
N?m
T?ng s? báo cáo: 5
STTTên báo cáoN?m, k? báo cáoBi?u m?uS? Quy?t ??nh c?ng b?Ngày c?ng b????ng d?n toàn v?n
1 C?ng khai quy?t toán ngan sách n?m 2018 c?a B? Tài nguyên và M?i tr??ng (ph?n kinh phí s? nghi?p) 2020 1995/Q?-BTNMT 10/09/2020 1.Cong khai Quyet toan NS nam 2018.rar
2 C?ng khai quy?t toán ngan sách n?m 2018 c?a V?n phòng B? Tài nguyên và M?i tr??ng (ph?n kinh phí s? nghi?p) 2020 675/Q?-VP 11/11/2020 1.QD 675-Cong khai quyet toan NS nam 2018 cua VP Bo.rar
3 C?ng khai quy?t toán ngan sách n?m 2019 c?a T?ng c?c Qu?n ly ??t ?ai 2020 263/Q?-TCQL?? 17/11/2020 1.QD 263- Quyet toan NS nam 2019 TCQLDD.rar
4 C?ng khai quy?t toán ngan sách n?m 2019 c?a Thanh tra B? 2020 49/Q?-TTr 21/10/2020 1.Cong khai Quyet toan NS nam 2019 - Thanh tra Bo.pdf
5 C?ng khai quy?t toán ngan sách Nhà n??c n?m 2019 2020 355/Q?-VKTTVB?KH 14/11/2020 1.QDCongKhaiQuyetToanNSNN2019.pdf
T?ng h?p tình hình c?ng khai
N?m
T?ng s? báo cáo: 0

Content Editor ?[5]?