MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

L?ch ti?p c?ng dan c?a L?nh ??o B? Tài nguyên và M?i tr??ng n?m 2020

C?n c? Lu?t Khi?u n?i n?m 2011; Lu?t Ti?p c?ng dan n?m 2013; Lu?t T? cáo n?m 2018 và các v?n b?n h??ng d?n thi hành, B? Tài nguyên và M?i tr??ng th?ng báo v? vi?c ti?p c?ng dan ??nh k? c?a L?nh ??o B? n?m 2020 nh? sau:

1. Th?i gian ti?p c?ng dan

L?nh ??o B? ti?p ??nh k? m?i tháng 01 ngày (vào ngày th? N?m c?a tu?n cu?i tháng) và ti?p ??t xu?t theo quy ??nh, c? th?:

TT

L?nh ??o B? ti?p

Ngày ti?p

1

Th? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng

30/01/2020

2

Th? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng

27/02/2020

3

B? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng

26/3/2020

4

Th? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng

23/4/2020

5

Th? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng

28/5/2020

6

B? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng

25/6/2020

7

Th? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng

30/7/2020

8

B? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng

27/8/2020

9

Th? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng

24/9/2020

10

B? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng

29/10/2020

11

Th? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng

26/11/2020

12

Th? tr??ng B? Tài nguyên và M?i tr??ng

24/12/2020

(Tr??ng h?p có thay ??i l?ch, B? Tài nguyên và M?i tr??ng s? có th?ng báo ?i?u ch?nh).

2. ??a ?i?m ti?p c?ng dan

T?i Tr? s? Ti?p c?ng dan c?a B?, s? 79 Nguy?n Chí Thanh, ph??ng Láng H?, qu?n ??ng ?a, thành ph? Hà N?i.

3. Thành ph?n tham gia ti?p c?ng dan

Số phát hành trực tuyến??i di?n 01 L?nh ??o Thanh tra B? và cán b?, c?ng ch?c c?a Thanh tra B?; 01 L?nh ??o T?ng c?c Qu?n ly ??t ?ai; 01 L?nh ??o V? Pháp ch?. ??i v?i các ??n v? khác c?a B?, B? s? có th?ng báo ??n Th? tr??ng ??n v? tham gia ti?p n?u có n?i dung liên quan ??n ch?c n?ng, nhi?m v? c?a ??n v?.

4. N?i dung ti?p c?ng dan

Giao Thanh tra B? t?ng h?p danh sách c?ng dan ??ng ky, rà soát, ?? xu?t các tr??ng h?p L?nh ??o B? ti?p; chu?n b? n?i dung, h??ng x? ly ?? báo cáo L?nh ??o B? (ch? trì ti?p) tr??c ngày ti?p c?ng dan ??nh k? 01 tu?n.

5. B?o ??m an toàn, tr?t t? cho ho?t ??ng ti?p c?ng dan

Số phát hành trực tuyếnV?n phòng B? ph?i h?p v?i C?ng an qu?n ??ng ?a, C?ng an ph??ng Láng H? b?o ??m an toàn, tr?t t? cho ho?t ??ng ti?p c?ng dan hàng ngày và t?p trung vào các ngày ti?p c?ng dan ??nh k? c?a L?nh ??o B?.

6. C?ng khai th?ng tin v? vi?c ti?p c?ng dan

- V?n phòng B? c?ng khai th?ng tin v? n?i ti?p c?ng dan, th?i gian ti?p c?ng dan th??ng xuyên và l?ch ti?p c?ng dan c?a L?nh ??o B?, thành ph?n tham d? trên Trang th?ng tin ?i?n t? c?a B?.

- Thanh tra B? c?ng khai th?ng tin v? th?i gian L?nh ??o B? ti?p c?ng dan t?i Tr? s? ti?p c?ng dan c?a B?

?? ngh? các ??n v? có liên quan c?a B? t? ch?c th?c hi?n nghiêm túc theo n?i dung th?ng báo này./.

Content Editor ?[5]?