S? TàI NGUYêN Và M?I TR??NG CáC T?NH, THàNH PH? TR?C THU?C TRUNG ??NG
1. S? TN&MT An Giang

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://sotainguyenmt.angiang.gov.vn/

??a ch?: 837 Tr?n H?ng ??o, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang

?i?n tho?i: 02963.853709 - Fax: 02963.854941

Email: sotnmt@angiang.gov.vn

2. S? TN&MT Bà R?a - V?ng Tàu

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/

??a ch?: S? 1 ???ng Ph?m V?n ??ng, ph??ng Ph??c Trung, thành ph? Bà R?a

?i?n tho?i: 0254.385.2539 - Fax: 0254.385.7876

Email: sotnmt@baria-vungtau.gov.vn

3. S? TN&MT B?c Liêu

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.baclieu.gov.vn/default.aspx

??a ch?: S? 78 ???ng Lê Du?n, ph??ng 1, thành ph? B?c Liêu, t?nh B?c Liêu

?i?n tho?i: 02913.823860 - Fax: 02913.820806

Email: stnmt@baclieu.gov.vn

4. S? TN&MT B?c Giang

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmtbacgiang.gov.vn/

??a ch?: S? 50 ???ng Ng? Gia T?, Ph??ng Ng? Quy?n, Thành ph? B?c Giang, t?nh B?c Giang

?i?n tho?i: 0204.3856.047 - Fax: 0204.3858.831

Email: so_tnmt_vt@bacgiang.gov.vn

5. S? TN&MT B?c K?n

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmtbackan.gov.vn/

??a ch?: T? 1A, Ph??ng Phùng Chí Kiên, Thành ph? B?c K?n, T?nh B?c K?n

?i?n tho?i: 0209.3870539 - Fax: 0209.3878902

Email: sotnmt@backan.gov.vn

6. S? TN&MT B?c Ninh

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.bacninh.gov.vn/

??a ch?: S? 7 - ???ng Hai Bà Tr?ng - Ph??ng Su?i Hoa - TP. B?c Ninh

?i?n tho?i: 0222 3 822 455 - Fax: 0222.3 822.455

Email: banbientap.stnmt@bacninh.gov.vn

7. S? TN&MT B?n Tre

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://www.stnmt.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx

??a ch?: S? 01 - Tr?n Qu?c Tu?n - Ph??ng 2 - Thành ph? B?n Tre - T?nh B?n Tre

?i?n tho?i: 0275.3822210 - 0275.3211494 - Fax: 0275.3813176

Email: stnmt@bentre.gov.vn

8. S? TN&MT Bình D??ng

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.binhduong.gov.vn/3cms/

??a ch?: T?ng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tam Hành chính t?nh, ph??ng Hòa Phú, Thành ph? Th? D?u M?t

?i?n tho?i: 0274 3 822252 - Fax: 0274 3 828035

Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

9. S? TN&MT Bình ??nh

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.binhdinh.gov.vn/

??a ch?: 08 Hai Bà Tr?ng - Thành ph? Quy Nh?n - Bình ??nh

Tel: 056.3824853 - Fax: 056.3824950

Email: stnmt@binhdinh.gov.vn

10. S? TN&MT Bình Ph??c

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.binhphuoc.gov.vn/3cms/

??a ch?: QL 14, ph??ng Tan Bình, th? x? ??ng Xoài, t?nh Bình Ph??c

?i?n tho?i: 02713. 879110 - FAX: 02713.879110

Email: stnmt@binhphuoc.gov.vn

11. S? TN&MT Bình Thu?n

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.binhthuan.gov.vn

??a ch?: ??i l? Nguy?n T?t Thành - Thành ph? Phan Thi?t – Bình Thu?n

?i?n tho?i: 062.821155 Fax: 062.825738

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

12. S? TN&MT Cà Mau

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://sotnmt.camau.gov.vn/

??a ch?: S? 69, ???ng Phan Ng?c Hi?n, khóm 3, ph??ng 6, Thành ph? Cà Mau

?i?n tho?i: 0290. 3833 025 - 3562 230 - Fax: 0290. 3821 014 - 6252 944

Email: sotnmtcm@gmail.com

13. S? TN&MT Cao B?ng

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmtcaobang.gov.vn/

??a ch?: S? 126, Ph? B? V?n ?àn, H?p Giang, TP Cao B?ng, t?nh Cao B?ng

?i?n tho?i: 02063852372 - Fax: 02063.850372

Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn

14. S? TN&MT C?n Th?

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://cantho.gov.vn/wps/portal/sotnmt/

??a ch?: S? 9 ???ng Cách M?ng Tháng Tám, P. An Hòa, qu?n Ninh Ki?u, TP C?n Th?

?i?n tho?i: 0292-3822751 - 3821023; Fax: 3826838

Email: sotnmt@cantho.gov.vn

15. S? TN&MT ?à N?ng

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmt.danang.gov.vn/trang-chu;jsessionid=D0E97CD4F9D990A9718F5E27F526A707

??a ch?: T?ng 15, tòa nhà Trung tam Hành chính, s? 24 Tr?n Phú, thành ph? ?à N?ng

?i?n tho?i: 0236.3822410 - Fax: 0236.3863021

Email: stnmt@danang.gov.vn

16. S? TN&MT ??k L?k

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmt.daklak.gov.vn/

??a ch?: ??a ch?: S? 46 Phan B?i Chau, thành ph? Bu?n Ma Thu?t, t?nh ??k L?k

S? ?i?n tho?i: 02623.852.477, s? fax: 02623.854.841

Email: tnmt@daklak.gov.vn

17. S? TN&MT ??k N?ng

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.daknong.gov.vn/Pages/default.aspx

??a ch?: ???ng 23 tháng 3, th? x? Gia Ngh?a, t?nh ??k N?ng

?i?n tho?i: 02613.544.402 Fax: 02613.544.402

Email: stn@daknong.gov.vn

18. S? TN&MT ?i?n Biên

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmtdienbien.gov.vn/SitePages/default.aspx

??a ch?: S? 315 - ???ng V? Nguyên Giáp - Ph??ng Him Lam - Thành ph? ?i?n Biên Ph? - T?nh ?i?n Biên

?i?n tho?i: 0215.3810.093 - Fax: 0215.3810.291

Email: stnmt@dienbien.gov.vn

19. S? TN&MT ??ng Nai

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: https://stnmt.dongnai.gov.vn/Pages/Trang-Chu.aspx

??a ch?: 520 ???ng ??ng Kh?i, Ph??ng Tan Hi?p, Thành ph? Biên Hòa

?i?n tho?i: (84-0251) 828680 - Fax: (84-0251) 827364

Email: stnmt@dongnai.gov.vn

20. S? TN&MT ??ng Tháp

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://www.stnmt.dongthap.gov.vn/

??a ch?: Qu?c l? 30, x? An Bình, huy?n Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp

?iê?n thoa?i : 02773.853146, Fax: 02773.851838

Email: sotnmt@dongthap.gov.vn

21. S? TN&MT Gia Lai

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.gialai.gov.vn/

??a ch?: 17 Tr?n H?ng ??o - P. Tay S?n - Tp.Pleiku - T?nh Gia Lai

?i?n tho?i: (0269).822258 Fax: (0269).823644

Email: stnmt@gialai.gov.vn

22. S? TN&MT Hà Giang

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.hagiang.gov.vn/home;jsessionid=675A23189E4405397C5BFA096AAFECEE

??a ch?: ???ng Tr?n H?ng ??o - thành ph? Hà Giang - t?nh Hà Giang

?i?n tho?i: 0219.3866458 - Fax: 0219.3868912

Email: stnmt@hagiang.gov.vn

23. S? TN&MT Hà Nam

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmthanam.gov.vn/

??a ch?: 187 Quy L?u, Tr?n H?ng ??o, Ph? Ly, Hà Nam

?i?n tho?i: (0226) 502-777

Email:

24. S? TN&MT Hà N?i

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn/

??a ch?: 18 Hu?nh Thúc Kháng - ??ng ?a - Hà N?i

?i?n tho?i: 024.3.7731566 - Fax: 024.3.7731576

Email: vanthu_sotnmt@hanoi.gov.vn

25. S? TN&MT Hà T?nh

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://sotnmt.hatinh.gov.vn/sotnmt/portal/folder/home

??a ch?: ???ng V? Liêm S?n - Thành ph? Hà T?nh - T?nh Hà T?nh

?i?n tho?i: 02393 585 559

Email: sotainguyen_moitruong@hatinh.gov.vn

26. S? TN&MT H?i D??ng

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmt.haiduong.gov.vn/

??a ch?: S? 159 ???ng Ng? Quy?n - Ph??ng Tan Bình - TP. H?i D??ng- H?i D??ng

?i?n tho?i: 02203 890745 - Fax: 02203 897096

Email:

27. S? TN&MT H?i Phòng

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://sotnmt.haiphong.gov.vn/

??a ch?: S? 275 L?ch Tray - Ng? Quy?n - Thành ph? H?i Phòng

?i?n tho?i: 031.3732425 - Fax: 031.3732425

Email: sotnmt@haiphong.gov.vn

28. S? TN&MT H?u Giang

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.haugiang.gov.vn/

??a ch?: 03- X? Vi?t Ngh? T?nh - Ph??ng 5 - Thành Ph? V? Thanh - T?nh H?u Giang

?i?n tho?i: 0293.3878.894

Email: tainguyenhg@yahoo.com

29. S? TN&MT Hòa Bình

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmthoabinh.gov.vn/

??a ch?: S? 391, ???ng Tr?n H?ng ??o - Ph??ng Ph??ng Lam - Thành ph? Hòa Bình - T?nh Hòa Bình

?i?n tho?i: 02183.895989 - Fax: 02183.852323

Email: stnmt@hoabinh.gov.vn

30. S? TN&MT H?ng Yên

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://sotnmt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/default.aspx

??a ch?: S? 437 Nguy?n V?n Linh  - Thành ph? H?ng Yên

?i?n tho?i: 02213.863 624 - Fax: 02213.551 019

Email: sotnmt@hungyen.gov.vn

31. S? TN&MT Kiên Giang

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmt.kiengiang.gov.vn/

??a ch?: 1226A Nguy?n trung Tr?c, thành ph? R?ch Giá, t?nh Kiên Giang

?i?n tho?i: (077) 3910804 - Fax: (077) 3911427

Email: stnmt@kiengiang.gov.vn

32. S? TN&MT Kon Tum

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.kontum.gov.vn/

??a ch?: 06 Ng? Thì Nh?m, ph??ng Tr??ng Chinh - TP Kon Tum - t?nh Kon Tum

?i?n Tho?i :0260 3862481 - Fax: 0260 3865067

Email: sotnmt-kontum@chinhphu.vn

33. S? TN&MT Khánh Hòa

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.khanhhoa.gov.vn/

??a ch?: 14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - T?nh Khánh Hòa

?i?n tho?i: (084-258) 3826461 – Fax: (084-258) 3811733

Email: stnmt@khanhhoa.gov.vn

34. S? TN&MT Lai Chau

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://sotnmt.laichau.gov.vn/

??a ch?: T?ng 3, Nhà F, Trung tam Hành chính - Chính tr? t?nh Lai Chau

?i?n tho?i: 02133.791.905

Email: vpstnmt@gmail.com

35. S? TN&MT L?ng S?n

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmtlangson.gov.vn/

??a ch?: S? 1 - ???ng Ly Thái T?, Ph??ng ??ng Kinh, TP. L?ng S?n, t?nh L?ng S?n

?i?n tho?i: (084-025) 3870327 - Fax: (084-025) 3870327

Email: stnmt@langson.gov.vn

36. S? TN&MT Lào Cai

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.laocai.gov.vn/Default.aspx?sname=stnmt&sid=1232&pageid=27631

??a ch?: T?ng 5, tr? s? kh?i 7, Ph??ng Nam C??ng, Thành ph? Lào Cai

?i?n tho?i: 02143.821.207 - Fax: 02143.826.183

Email: contact-stnmt@laocai.gov.vn

37. S? TN&MT Lam ??ng

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.lamdong.gov.vn/

??a ch?: L?u 3 khu Hành chính t?p trung, S? 36 Tr?n Phú - Thành ph? ?à L?t - T?nh Lam ??ng

?i?n tho?i: (0263) 3824144 - Fax: (0263) 3834589

Email: stnmt@lamdong.gov.vn

38. S? TN&MT Long An

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmt.longan.gov.vn/

??a ch?: 137 Qu?c l? IA, Ph??ng IV Thành ph? Tan An, Long An

?i?n tho?i: (0723). 826260 - Fax: (0723). 823264

Email:

39. S? TN&MT Nam ??nh

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://sotnmt.namdinh.gov.vn/

??a ch?: 1A Tr?n T? X??ng, Phan ?ình Phùng, TP. Nam ??nh, Nam ??nh

?i?n tho?i: 0228.3841483 - Fax: 0228.3846604

Email:

40. S? TN&MT Ninh Bình

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: https://sotnmt.ninhbinh.gov.vn/

??a ch?: ???ng 30-06, ph??ng Nam Thành, Thành ph? Ninh Bình, t?nh Ninh Bình

?i?n tho?i (+84)30 3 871 207 - Fax : (+84)30 3 897 050

Email: stnmt@sotnmt.ninhbinh.gov.vn

41. S? TN&MT Ninh Thu?n

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

??a ch?: ???ng Nguy?n ??c C?nh, Ph??ng M? H?i, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thu?n

?i?n tho?i: 0259.3830657 - Fax: 0259.3830657

Email: sotnmt@ninhthuan.gov.vn

42. S? TN&MT Ngh? An

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://www.nghean.vn:10040/wps/portal/sotnmt

??a ch?: S? 31 - Quang Trung - TP. Vinh - Ngh? An

?i?n tho?i: 0238.358.084

Email: tnmt@nghean.gov.vn

43. S? TN&MT Phú Th?

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmtphutho.gov.vn/

??a ch?: ???ng Nguy?n T?t Thành , ph??ng Tan Dan, thành ph? Vi?t Trì, t?nh Phú Th?

?i?n tho?i: 02103.847.911 - Fax: 02103.847.911

Email: sotnmt.phutho@gmail.com

44. S? TN&MT Phú Yên

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://sotnmtcntt.phuyen.gov.vn/

??a ch?: 62A, Lê Du?n, Ph??ng 7, Thành ph? Tuy Hòa, t?nh Phú Yên

?i?n tho?i : 0257.3843900

Email: sotnmt@phuyen.gov.vn

45. S? TN&MT Qu?ng Bình

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: https://stnmt.quangbinh.gov.vn/3cms/

??a ch?: 105 H?u Ngh? - ??ng H?i - Qu?ng Bình

?i?n tho?i: (084-0232) 3825405; (084-0232) 3823810 - Fax: (084-0232) 3824064

Email: stnmt@quangbinh.gov.vn

46. S? TN&MT Qu?ng Nam

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmtquangnam.gov.vn/

??a ch?: 18 Lê L?i - thành ph? Tam K? - t?nh Qu?ng Nam

?i?n tho?i: 02353.852347 - Fax: 02353.852354

Email:

47. S? TN&MT Qu?ng Ninh

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://www.quangninh.gov.vn/So/sotainguyenmt/Trang/default.aspx

??a ch?: T?ng 7, Tr? s? Liên c? quan s? 2 - ???ng Nguy?n V?n C? - Ph??ng H?ng Hà - TP. H? Long - Qu?ng Ninh

?i?n tho?i: 0203-383.5641 - Fax: 0203-383.5607

Email: stnvmt@quangninh.gov.vn?

48. S? TN&MT Qu?ng Ng?i

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://www.quangngai.gov.vn/vi/sotnmt/Pages/home.aspx

??a ch?: S? 163 Hùng V??ng - TP Qu?ng Ng?i

?i?n tho?i:0255.3714507 - Fax: 0255.3822870

Email: stnmt@quangngai.gov.vn

49. S? TN&MT Qu?ng Tr?

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: https://stnmt.quangtri.gov.vn/

??a ch?: S? 227, ???ng Hùng V??ng, thành ph? ??ng Hà, t?nh Qu?ng Tr?

?i?n tho?i: (0233) 552 517

Email: stnmt@quangtri.gov.vn

50. S? TN&MT Sóc Tr?ng

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://www.sotnmt.soctrang.gov.vn/

??a ch?: S? 18 ???ng Hùng V??ng, Ph??ng 6, Thành Ph? Sóc Tr?ng

?i?n tho?i: 0299 3820514 - Fax: 0299 3624416

Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

51. S? TN&MT S?n La

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://sotnmt.sonla.gov.vn/

??a ch?: T?? 3 - Ph???ng Chiê?ng Lê? - Tha?nh Ph?? S?n La - Ti?nh S?n La

?iê?n Thoa?i: 02123.852.049

Email: stnmt@sonla.gov.vn

52. S? TN&MT Tay Ninh

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?:

??a ch?:

Email:

53. S? TN&MT Ti?n Giang

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.tiengiang.gov.vn

??a ch?: S? 11, Lê L?i, P1, TP M? Tho

?i?n tho?i: 073.3872.475 - 073.3887.628 - 073.3976.484;  Fax: 073.3878.404

Email: stnmt@tiengiang.gov.vn

54. S? TN&MT TP H? Chí Minh

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/default.aspx

??a ch?: 63 Ly T? Tr?ng, ph??ng B?n Nghé, qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh

?i?n tho?i: (08) 3829 3661 – Fax: (08) 3823 1806

Email: stnmt@tphcm.gov.vn

55. S? TN&MT Tuyên Quang

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmttuyenquang.gov.vn/index.php?language=vi

??a ch?: S? 429, ???ng Tr??ng Chinh, ph??ng ? La - TP. Tuyên Quang - T?nh Tuyên Quang

?i?n tho?i: 0207.3822138 - Fax : 0207.3822138

Email: tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn

56. S? TN&MT Thái Bình

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://thaibinh.monre.gov.vn

??a ch?: S? 12, ph? Quang Trung, TP Thái Bình, t?nh Thái Bình

Di?n tho?i: 0227.3831.239 - Fax: 0227.3834.000

Email: stnmt@thaibinh.gov.vn

57. S? TN&MT Thái Nguyên

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://www.tnmtthainguyen.gov.vn/

??a ch?: 132 Hoàng V?n Th? - thành ph? Thái Nguyên - t?nh Thái Nguyên

?i?n tho?i: (84-0208) 3855 636 - Fax: (84-0208) 3752 200

Email:

58. S? TN&MT Thanh Hóa

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://stnmt.thanhhoa.gov.vn/home/view/?l=vi

??a ch?: 14 H?c Thành, Thành ph? Thanh Hoá

?i?n tho?i: 0376.256.168 - Fax: 0376.256.157

Email:

59. S? TN&MT Th?a Thiên Hu?

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: https://stnmt.thuathienhue.gov.vn/

??a ch?: 115 Nguy?n Hu? - Thành ph? Hu?

?i?n tho?i: (84.0234) 3822426 – Fax: (84.0234) 3825389

Email: stnmt@thuathienhue.gov.vn

60. S? TN&MT Trà Vinh

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmttravinh.gov.vn

??a ch?: 478A ???ng M?u Than - K3 - ph??ng 6 - thành ph? Trà Vinh - t?nh Trà Vinh

?i?n tho?i: 074.3840160

Email: stnmt@travinh.gov.vn

61. S? TN&MT V?nh Long

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: https://stnmt.vinhlong.gov.vn/

??a ch?: 42B- Ph?m Thái B??ng - Ph??ng 4 - Thành Ph? V?nh Long - T?nh V?nh Long

?i?n tho?i: 0703822242

Email: stainguyen@vinhlong.gov.vn

62. S? TN&MT V?nh Phúc

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmtvinhphuc.gov.vn/

??a ch?: ???ng Hai Bà Tr?ng, ph??ng ??ng ?a, TP. V?nh Yên, t?nh V?nh Phúc

?i?n tho?i: 0211.3862511 - FAX: 0211.862511

Email: sotnmtvinhphuc@gmail.com

63. S? TN&MT Yên Bái

C?ng/ Trang th?ng tin ?i?n t?: http://tnmt.yenbai.gov.vn/

??a ch?: ???ng ?i?n Biên - Ph??ng ??ng Tam - TP. Yên Bái - T?nh Yên Bái

?i?n tho?i: (0216) 3852.851

Email:

Content Editor